Verejné obstarávania

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z.