Oznamy mesta

Žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Oznamujeme žiadateľom o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica, že dňa 1. augusta   2019 nadobúda účinnosť  Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta  Banská Bystrica č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica.

Bližšie informácie, aktuálne tlačivá – žiadostí o poskytnutie dotácií, vyúčtovaní poskytnutých dotácií, ako aj kritériá na rozdeľovanie dotácií odborných komisií MsZ nájdete na webovej stránke Mesta Banská Bystrica v časti – samospráva – dotácie.