Oznamy mesta

Aktuality – jún 2019

27.6.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR  verzia 4.0  https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

26.6.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený  Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.

 

26.6.2019 Výzva
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

 

25.6.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnil aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k výzve zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania – OPLZ-PO6-SC611-2018-2

 

25.6.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument: Vzor zmluvy na poskytnutie NFP verzia_4   https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

25.6.2019 Oznam
OP LZ
dovoľujem si Vás informovať o nasledovných zmenách výziev:
Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

 

21.6.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná verzia č. 3.1 „Príručky pre žiadateľa IROP“
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=14405

 

19.6.2019 Oznam
OP ĽZ
dňa 19.06.2019 sa konal INFORMAČNÝ SEMINÁR pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13) v priestoroch Vedeckého parku UK Bratislava, Ilkovičova 8, v Bratislave. Prezentácie z podujatia nájdete tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/30-informacny-seminar-pre-potencialnych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzvam-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier

 

14.6.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu
PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ICH POSUDZOVANIE v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo – orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.1  https://www.opvai.sk/sk/aktuality/ppp_dop_21/

 

14.6.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 14.06.2019
Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

 

10.6.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle MPSVR SR bola zverejnená Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o  NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4), programové obdobie 2014 – 2020 verzia 2.5 s účinnosťou od 10. 06. 2019.
https://www.mpsvr.sk/sk/esf/
https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/prirucka-ziadatela/

 

7.6.2019 Oznam
OP VaI
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila:
FAQ č. 2 – Často kladené otázky k výzve OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/
FAQ č. 2 – Často kladené otázky k výzve OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018211-05/
FAQ č. 2 – Často kladené otázky k výzve OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018221-01/
Informáciu, že plánuje uzavrieť všetkých päť výziev na   podporu výskumno-vývojových kapacít s kódmi OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-06, OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-07, OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-08, OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-09, OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-10.

 

6.6.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 12. júla 2019.

 

6.6.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje  vydalo Usmernenie č. 3, ktorým vyhlásilo posledné  –  5. hodnotiace kolo vo výzve OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03. Dátum uzávierky 5. hodnotiaceho kola je 4. júla 2019. Po uzávierke 5. hodnotiaceho kola plánuje rezort školstva túto výzvu uzavrieť.