Oznamy mesta

Zahajujeme triedený zber komunálnych odpadov od dverí rodinných domov, tzv. „DOOR TO DOOR“ systém

V priebehu mája sa v zmysle platnej legislatívy zahájil rozvoz modrých 240 l nádob na papier a 120 litrových  žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov do každej domácnosti rodinných domov na území mesta. Distribúciu zabezpečuje zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. počas pracovných dní v poobedných hodinách  od 15.00 hod. a aj počas sobôt, a to v čase od 8:00 h. Termíny sú orientačné, nakoľko rozvoz závisí, predovšetkým, od počasia.

Zber plastov sa bude po novom realizovať spoločne s obalmi z kovov a  viacvrstvových kombinovaných materiálov, tzv. „tetrapakov“ prostredníctvom žltých vriec. Zber  papiera a kartónov sa bude uskutočňovať prostredníctvom 240 l nádoby modrej farby. Zber skla zostáva nezmenený a naďalej sa bude vyvážať zo zelených kontajnerov v tvare zvonu. Zoznam položiek, ktoré do jednotlivých kategórií patria, sú podrobne vypísané v Pravidlách používania nádob (PDF).

Pred tým, ako začnú pracovníci s distribúciou, je do každej domácnosti rodinného domu doručený oznam. Obyvatelia v ňom nájdu všetky podstatné informácie, vrátane času rozvozu, ako aj dôležitých kontaktov v prípade otázok. Následne, pri samotnom rozvoze obdržia Pravidlá používania nádob spoločne s Protokolom o prevzatí nádoby a vriec, ako aj podmienky ich používania. Kto nie je v čase rozvozu doma, dostane do schránky oznámenie, v ktorom sú uvedené kontakty na zamestnancov spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Následne si dohodnú náhradný termín. V prípade, že spoločnosť ani druhýkrát nezastihne obyvateľa na adrese trvalého pobytu, je potrebné aby si, rovnako po telefonickej dohode, dohodol osobné prevzatie nádob a vriec.

Distribúcia tzv. štartovacích balíčkov sa zahájila v m.č. Šalková, Senica, Podlavice, Skubín

Plánované termíny rozvodu modrých nádob a žltých vriec v nasledovných mestských častiach sú:

Od 25. mája – Iliaš, Rakytovce, Kremnička

Od 29. mája – Pršianska terasa

Od 31. mája – Radvaň

Od 5. júna – Suchý vrch

Od 12. júna – Jakub, Uľanka, Slnečné stráne

Od 19. júna – zvyšok mesta – Kostiviarska, Karlovo, Centrum, Jesenský vŕšok, Graniar, Uhlisko, Majer  a ostatné

V prípade, že nevzniknú žiadne významnejšie komplikácie, realizácia triedeného zberu z distribuovaných nádob a vriec bude prebiehať od augusta. Frekvencia bude určená v zmysle zákonných štandardov a harmonogram bude zverejnený na webových stránkach Mesta Banská Bystrica a spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

V prípade akýchkoľvek otázok možno kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese: separovanyzber@banskabystrica.sk, alebo dispečing spoločnosti Marius Pedersen, a.s. na telefónnom čísle: 048 418 61 88 a na infobb@mariuspedersen.sk