Oznamy mesta

Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 05.-06. novembra a 12.-13. novembra 2022

Najväčšiu zložku komunálneho odpadu v domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad – BRO, v tých so záhradami až polovicu hmotnosti všetkého odpadu. Vzniká najmä pri zhrabovaní opadaného lístia či orezávaní stromov a kríkov a sezónnych prácach v záhrade. Aj túto jeseň budú mať obyvatelia rodinných domov možnosť využiť odvoz BRO, ktorý vznikol navyše, najmä lístia a objemných konárov, prostredníctvom pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Hlavným cieľom sezónneho zberu je zabrániť jeho ukladaniu na skládke, a tiež vzniku nelegálnych skládok. Napriek tomu, že BRO sa časom prirodzene rozloží, skládky pôsobia neesteticky a napr. v prípade jeho uloženia na brehu vodných tokov zvyšujú riziko povodní. Vyzývame preto obyvateľov mesta, aby BRO zo záhrad zhodnocovali výhradne kompostovaním na vlastnom pozemku, umiestňovali do príslušných nádob hnedej farby, odovzdali po celý rok bezodplatne ho v zbernom dvore v Radvani alebo využili možnosť jeho umiestnenia do pristavených veľkokapacitných kontajnerov podľa nasledovného harmonogramu:

Termín: 05. – 06. november 2022

1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej

2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.

3. Astrová – koniec ul. plocha pod Azalkovou

4. Na Graniari križ. Astrová – ihrisko

5. A. Matušku – detské ihrisko

6. Prof. Sáru č. 6

7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok

8. Hviezdoslavova č. 35 – 39

9. Bellušova č. 9 (k bytovke)

10. ul. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku

11. Iliaš – bývalý obchod

12. Rakytovce (veža, „separáky“)

13. Smreková (k poslednej bytovke)

14. Kremnička (Čerešňová – zvonica)

15. Jabloňová (koniec ulice)

16. Podháj č. 70 (rodinné domy)

17. Poľná č. 1 (vnútroblok)

18. Križovatka Poľná a Malachovská (za zastávku)

19. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom

20. Zelená – pod oporný múr

21. Suchý vrch – križovatka medzi ulicami Zimná a Pod Suchým vrchom

 

Termín: 12. – 13. november 2022

22. Ľ. Ondrejova – park

23. Jegorovova č. 2

24. Majerská cesta č. 21 – 23 k zastávke MHD

25. Šalková – námestie

26. Šalková – konečná MHD

27. Senická cesta – konečná MHD

28. Senická cesta – pri bývalej MŠ

29. križ. Senická cesta X Cementárenská

30. Hlboká (obchod)

31. Strmá (otočka MHD)

32. Inovecká (do zákruty na chodník)

33. Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám.

34. Jakub – kostol

35. Jakub – ihrisko

36. Nový svet – otočka

37. Uľanka – bytové domy

38. Uľanka – kostol

39. Uľanka – začiatok

40. Uľanka – obchod

41. Limbová 7 – 17

42. Mlynská (bývalý obchod)

43. Skubín (otočka MHD)

 

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Mestský úrad Banská Bystrica

Galéria