Oznamy mesta

Kontrola požívania alkoholu u študentov na stredoškolskom internáte.

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia na základe žiadosti pedagogického pracovníka SSŠ Kremnička, v súvislosti s podozrením požitia alkoholu u študentov, vykonala dňa 29.9.2021 vo večerných hodinách na stredoškolskom internáte kontrolu zameranú na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. Orientačnej dychovej skúške sa následne podrobilo niekoľko študentov, pričom u 7 mladistvých bol zistený pozitívny výsledok dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu.

Mladiství študenti za porušenie zákazu zodpovedajú sami, pričom ich zákonní zástupcovia boli pedagogickým personálom oboznámení. Všetky zistené porušenia sú kvalifikované ako správne delikty a budú riešené v správnom konaní v mieste trvalého pobytu dotknutých osôb. Mestská polícia apeluje na rodičov maloletých a mladistvých, aby sa podieľali na vzdelávaní a dôrazne hovorili s deťmi o rizikách za účelom prevencií alkoholových závislostí. Konzumovanie alkoholu maloletými a mladistvými je neprijateľné a zákonom zakázané.

Galéria