Oznamy mesta

Jarný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 15. a 22. mája 2021

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžete bezplatne odovzdať patria autobatérie a batérie, farby, lieky, motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje či olejové filtre, odpadové chemikálie, znečistené obaly, plasty, textílie a vody škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá a rozpúšťadlá, ustaľovače, vývojky a výbojky, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče, tonery či odpady s obsahom nebezpečných látok.

Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest od fyzickej osoby. V prípade potreby preto kontaktujte spoločnosť, ktorá je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oprávnená na nakladanie s azbestom. Taktiež nie je možné prevziať opotrebované pneumatiky.

Upozornenie:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s celosvetovou pandémiou COVID -19 žiadame každého, kto chce v uvedenom termíne odovzdať nebezpečný odpad počas mobilného zberu, aby si chránil tvár rúškom a dodržiaval minimálny rozostup 2 metre od ostatných obyvateľov. Zároveň Banskobystričanov žiadame o trpezlivosť. Nevytvárajte skládky odpadu na miestach zberu! V stanovenom termíne, prosím, počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o. Mimo uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť.

Galéria