Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – september 2021

30.9.2021 Výzvy
GRANTY
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych výzvach v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021:
Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF03 je otvorená do 31.12.2022.
Do Výzvy (v rámci Opatrenia B) môžu byť prihlásené projekty zamerané na posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi zo Slovenska a z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko). Výška finančného príspevku je od 1000 eur do 10 000 eur.
Výzva BIN SGS 01 je uzatvorená, schválené projekty nájdete TU
Výzva BIN 01 je uzatvorená. Prijatých bolo 25 žiadostí v celkovej požadovanej výške grantov 20 364 783,85 €, v súčasnosti prebieha hodnotenie projektov.
Výzva BIN 02 – uzávierka je 4.10.2021

 

29.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Vzor zmluvy o poskytnutí NFP k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
https://www.opvai.sk/aktuality/vzor_zmluvy_nfp_vyzva_32/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/vzor_zmluvy_nfp/

 

29.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP k výzve s kódom OPII-MH-DP-2021-9.5-31_verzia 2
https://www.opvai.sk/aktuality/vzor_zmluvy_nfp_vyzva_31_aktualizacia/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/vzor_zmluvy_nfp/

 

29.9.2021 Oznam
IROP
dovoľujem si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

 

28.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

 

28.9.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2. Cieľom zmeny č. 3 je navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

27.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Oznam o navýšení alokácie výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/

  

27.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Informáciu o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/1322020_vyzva_23_horna_nitra/

 

21.9.2021 Výzva
OP KŽP
dovoľujem si Vás informovať o zverejnení 71. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie a hodnotenie vôd, ktorá je zverejnená aj na našej Facebookovej stránke.

 

 21.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Schému štátnej pomoci na  podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 (SIHAZ2) v znení dodatkov č. 1 a 2
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

17.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  informáciu o navýšení alokácií výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
https://www.opvai.sk/aktuality/navysovanie_alokacie_vyziev/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/1322020_vyzva_23_horna_nitra/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/

  

17.9.2021 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia výzvy na termín uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy s termínom 20. septembra 2021 (PDF, 375 kB) a zároveň informuje o termíne uzavretia 7. hodnotiaceho kola na 22. november 2021 (PDF, 375 kB) výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1, s cieľom poskytnutia dlhšieho časového priestoru žiadateľom pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o NFP.

  

14.9.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

  

13.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených pod schémou štátnej pomoci
https://www.opvai.sk/aktuality/faq_odstranenie_nedostatkov_schcemy_statnej_pomoci/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

  

10.9.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31)
https://www.opvai.sk/aktuality/u3_vyzva31/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2842021_vyzva-31_synergicka-podpora/

  

10.9.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 k 10.09.2021. https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-aktualnej-disponibilnej-indikativnej-vyske-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-zonfp-irop-po2-sc221-2021-67-k-10-09-2021/1124-67-1124-17129/

 

2.9.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.3

https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyzy_34/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/

 

2.9.2021 Oznam
EŠIF
Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (kód výzvy: BIN BF03), podporenú z Fondu pre bilaterálne vzťahy ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014-2021. Viac informácií o výzvach nájdete na našej stránke: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy

 

2.9.2021 Výzva
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation  s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34
https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyzy_34/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/