Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – október 2021

 29.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR_
https://www.opvai.sk/aktuality/opatrenia_zrychlenie_cerpania_dop/

 

29.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/usmernenie_zabezpecenie_pohladavky/

 

29.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Príručku pre prijímateľa DOP OP II, verzia 6.2 https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucka_prijimatel_dop/

 

29.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30)​
https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_30/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/

 

29.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Informáciu o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy č. 28
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_28_klastre/
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_4hk_vyzva28/

 

29.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Prehľad výziev implementovaných MH SR k 29.10.2021
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

 

27.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo informáciu o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_1hk_vyzva_25/

  

26.10.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o posune termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK na 5. novembra 2021.

  

13.10.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Ministerstva kultúry SR zverejnená AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75  (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19).

  

13.10.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2021-78.

  

7.10.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 6.

 

7.10.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 k 23.09.2021

 

7.10.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

  

6.10.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

 

6.10.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77

 

1.10.2021 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Schému na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 4
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/