Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – marec 2021

31.3.2021 Oznam
OP Vai / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kodom OPII-MH/DP/2020/11.3-27) https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_27/

 

31.3.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP, verzia 1.5.
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-5/1142-67-1142-16529/

 

31.3.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4 Predmetom zmeny je navýšenie výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Sprostredkovateľský orgán ďalej zverejňuje 3. hodnotiace kolo výzvy, ktoré je stanovené na 7. mája 2021. https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10

  

30.3.2021 Oznam
OP Vai / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 26 https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_1hk_vyzva26/

  

30.3.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola  zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 4. https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/

 

29.3.2021 Oznam
OP Vai / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatkov č. 1 – 6
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

29.3.2021 Oznam
OP Vai / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Informáciu o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26
https://www.opvai.sk/aktuality/planovane_uvatvorenie_vyzvy_26/

 

29.3.2021 Oznam
OP Vai / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR posúva termín uzavretia prebiehajúceho (prvého) hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_termin_uzatvorenie_1hk_vyzva30/

 

26.3.2021 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.
Výzva je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-kod-vyzvy-irop-po4-sc431-2021-65/1124-67-1124-16507/

 

24.3.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 12. apríla 2021.  https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10

 

23.3.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území UMR Žilinského kraja.
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-11-nbsp-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-ir/1124-67-1124-16494/

 

23.3.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená  Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a RIÚS Prešovského kraja.
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-4-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-kod-vyzvy-irop-po1-sc11-2/1124-67-1124-16495/

 

17.3.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

 

17.3.2021 Oznam
OP Vai / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

  

11.3.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2002-2 na 5. apríla 2021.  https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10

 

9.3.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63,
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-zamerana-na-ochranu-verejneho-zdravia-a-znizenie-dopadov-koronavirusovej-pandemie-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-s-kodom-c-irop-po2-sc214-2020-63/376—16166/

  

9.3.2021 Oznam
OPĽZ
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2002-2 na 5. apríla 2021. https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10

 

2.3.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  informáciu pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike – aktualizácia č.1
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/7122020_vyzva30_spolupraca_so_strednymi_skolami_bb_kraj/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

 

1.3.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu chyby v písaní pre plánovanú výzvu v rámci  ŠC 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku bol Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 3. na stránke IROP na webovom linku: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/​ vymenený s opravenou definíciou oprávneného územia – iba pre menej rozvinutý región.

1.3.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 3.
https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/