Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – máj 2021

31.5.2021 Výzva
OP LZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.
https://www.minedu.sk/31052021-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-oplz-po12021dop131-01/

 

31.5.2021 Webinár
OP LZ
V súvislosti s vyhlásením výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje online informačný webinár pre potenciálnych žiadateľov. Informačný webinár sa bude konať dňa 8. júna 2021 prostredníctvom aplikácie Webex.
Na účasť na informačnom webinári je potrebné sa registrovať, prihlasovanie je otvorené dňom vyhlásenia výzvy. Pozvánku na informačný seminár nájdete na: https://www.minedu.sk/informacny-webinar-k-vyzve-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-/

Link na online prihlasovací formulár je dostupný na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMmK81BnSbQUd3wWfH2bdnwxxprvQUrOmtokGWtQ0Tupt7lg/viewform

Otázky súvisiace s predkladaním Žiadostí o NFP v rámci výzvy Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je možné predkladať vopred prostredníctvom Formuláru otázok v termíne do 4. júna 2021. Otázky budú zodpovedané v rámci diskusie na informačnom webinári. Formulár otázok je dostupný na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ7XBMnKe8DRePc_9iznJhzg-tkDUKd45kwek6AWJ0jWZEhw/viewform

 

27.5.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov

 

27.5.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení Príručky pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1 verzia 01  s účinnosťou od 27. mája 2021. Príručka pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre prípravu, vypracovanie a predloženie dokumentácie v súvislosti s otvorením zásobníka projektov. Príručka je určená výlučne v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Cieľom príručky k zásobníku je poskytnúť žiadateľom informácie o podmienkach poskytnutia príspevku, ktoré musí žiadateľ splniť, aby mohlo prísť k zmene pôvodného rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (pôvodne vydané z dôvodu, že finančná alokácia prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy nebola dostatočná) na rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

 

 27.5.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

  

25.5.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
 Výzva č. 3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov
Výzva č. 4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov

 

20.5.2021 Výzva
OP KŽP
dovoľujem si Vás informovať, že dnes bola na našom webovom sídle zverejnená 67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

 

20.5.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom výzvy OPLZ-PO5-2020-4 na 12. Júla 2021.

  

19.5.2021 Oznam
OP LZ
dovoľujem si Vám dať do pozornosti informáciu o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“ zverejnenú na webovom sídle ministerstva školstva.
https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/

 

 19.5.2021 Oznam
OP II
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 30.9.2020) Výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01​, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti a predĺženia procesov odborného hodnotenia vplyvom zlej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 budú niektoré rozhodnutia vydané až po uplynutí 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.
Doteraz nevydané rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote najneskôr do 11.6.2021, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

 

 18.5.2021 Oznam
OP LZ
dovoľujem si Vám dať do pozornosti dokument o najčastejších  identifikovaných nedostatkoch pri predkladaní žiadostí o NFP, ktorý bol zverejnený na webovom sídle www.minedu.sk
https://www.minedu.sk/najcastejsie-chyby-v-predkladanych-ziadostiach-o-nfp/

  

17.5.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov

 

 17.5.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov

 

 14.5.2021 Oznam
OP II
Dovoľujeme si Vás informovať, že Operačného programu Integrovaná infraštruktúra PO7 si Vás dovoľujem informovať,  že 14.05. 2021 (v piatok) nadobudlo účinnosť:
Usmernenie č. 11/2021 SO OPII k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1

  

12.5.2021 Oznam
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy   zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 a o posune 2. hodnotiaceho kola na 26. mája 2021.

 

6.5.2021 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o  uzavretí výzvy  IROP-PO1-SC122-2020-59.
https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy/1124-67-1124-16680/

  

4.5.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Informáciu o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. a 4. hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_2_a_4_hk_vyzva_21/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

 

4.5.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Pozvánku na online seminár k Výzve zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-31)
https://www.opvai.sk/aktuality/infoseminar_vyzva_31/

 

4.5.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  výzvu OPII-MH/DP/2021/11.3-32
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyziev_32_a_33/

 

4.5.2021 Oznam
OP VaI/II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk výzvu OPII-MH/DP/2021/12.1-33
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_33_sela_of_excellence_ba_kraj/
https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyziev_32_a_33/

 

 1.5.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského kraja
https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie-vyzvy-s-kodom-opii-mhdp2020113-26-na-podporu-msp-v-ramci-endogenneho-potencialu-psk-v-ramci-iniciat%C3%ADvy-ek-catching-up-regions/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

  

1.5.2021 Oznam
OP II / VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk Aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2021, verzia 2 – v časti „Výzvy/MHSR/Harmonogramy výziev“ a v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
https://www.opvai.sk/aktuality/mh-sr_harmonogram-vyziev-na-predkladanie-zonfp-na-rok-2021_verzia-2/

 

1.5.2021 Oznam
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať,  že sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP zverejnil na www.op-kzp.sk: usmernenie č. 2 k výzve s kódom:
OPKZP-PO4-SC451-2019-57 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

 

1.5.2021 Oznam
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať,  že sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP zverejnil na www.op-kzp.sk: usmernenie č. 2 k výzve s kódom:
https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po4-sc411-2020-63/“>OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR