Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – august 2020

31.8.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 4 – v časti „Výzvy/ MH SR/Harmonogramy“ a v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram-vyziev-na-predkladanie-zonfp-na-rok-2020-verzia-4/

 

27.8.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Schému na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 3 (DM – 10/2017) – v časti „Schémy“
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

  

27.8.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
V rámci výzvy  na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza a v Príručke pre žiadateľa – v časti „Aktuality“ a v časti „Výzvy MHSR/ Dopytovo-orientované projekty“
https://www.opvai.sk/aktuality/oprava-v-prilohe-%C4%8D-2-zonfp-financna-analyza-a-prirucke-pre-ziadatela-k-vyzvam-opii-mhdp2020113-26-a-opii-mhdp2020113-27/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

  

27.8.2020 Oznam
OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk:
V rámci výzvy  na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza a v Príručke pre žiadateľa – v časti „Aktuality“ a v časti „Výzvy MHSR/ Dopytovo-orientované projekty“
https://www.opvai.sk/aktuality/oprava-v-prilohe-%C4%8D-2-zonfp-financna-analyza-a-prirucke-pre-ziadatela-k-vyzvam-opii-mhdp2020113-26-a-opii-mhdp2020113-27/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

 

 27.8.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

 

26.8.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, 3. hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

 

26.8.2020 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, 3. hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

  

19.8.2020 Oznam
OP VaI
MŠVVaŠ SR ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo  Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR, link: https://www.opvai.sk/dokumenty/usmernenia/

 

19.8.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, 2. hodnotiace kolo (aktualizácia)
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

 

19.8.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, 2. hodnotiace kolo (aktualizácia)
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

17.8.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Schému na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 3
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

17.8.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Príručku pre prijímateľa pre národné projekty OPII v gescii MH SR, verzia 5.1
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

17.8.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26, v časti „Pomôcky“ + v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/
https://www.opvai.sk/aktuality/aktualizovany-dotaznik-na-prvotne-posudenie-splnenia-klucovych-podmienok-k-vyzvam-opii-mhdp2020113-26-a-opii-mhdp2020113-27/

 

 17.8.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27, v časti „Pomôcky“ + v časti „Aktuality“
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/
https://www.opvai.sk/aktuality/aktualizovany-dotaznik-na-prvotne-posudenie-splnenia-klucovych-podmienok-k-vyzvam-opii-mhdp2020113-26-a-opii-mhdp2020113-27/

 

7.8.2020 Harmonogram
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2020, verzia 5.

 

5.8.2020 Výzva
OP II
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Celý proces implementácie je v gescii Výskumnej agentúry.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01
Výzva je zameraná na podporu zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov financovaných v rámci medzinárodných výskumných programov, grantov, fondov a grantových agentúr. Alokácia na túto výzvu je vo výške 20 miliónov eur.
https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

 

5.8.2020 Výzva
OP II
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Celý proces implementácie je v gescii Výskumnej agentúry.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01.
Výzva je zameraná na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie ponúka alokáciu  60 miliónov eur.  Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo všetkých sektorov (VŠ, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, SAV).
https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202092-01/

 

5.8.2020 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

 

4.8.2020 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, 3. hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/
Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14, 3.  hodnotiace kolo
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

3.8.2020 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje zverejnilo na webovom sídle tlačovú správu pred zverejnením výzvy na pozemky v obciach s MRK.
https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=ministerstvo-vnutra-pomoze-obciam-s-procesom-vysporiadania-pozemkov-pod-romskymi-osidleniami