Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – december 2019

23.12.2019 Pozvánka
OP KŽP
Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 a OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (výzva č. 58). Seminár organizuje  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja

Termín:  21. január 2019 (utorok)
Miesto konania: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie)
 
Prihlásiť sa môžete zaslaním informácie na e-mail: ipc@banskabystrica.sk najneskôr do 17.01.2020.

 

 

23.12.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle opvai.sk
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 2
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 23.12.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú Príručku k procesom VO SO OPĽZ, v. 0.7. https://www.minedu.sk/prirucka-k-procesom-verejneho-obstaravania-pre-sprostredkovatelsky-organ-pod-riadiacim-organom-pre-operacny-program-ludske-zdroje-na-programove-obdobie-2014-2020/

  

23.12.2019 Výzva
IROP
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents). http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-317.html

 

 20.12.2019 Výzva
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

 

19.12.2019 Výzva
OP LZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom: OPLZ-PO6-SC612-2019-2http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-zariadeni

 

18.12.2019 Výzva
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019
59.výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/
60. výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/
61.výzvu zameranú na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/61-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze-opkzp-po4-sc411-2019-61/

 

18.12.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2018-35
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2018-34
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34

 

17.12.2019 Oznam
OP II
dovoľujeme si informovať, že Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť zverejnil riadiacu dokumentáciu:
Príručka pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – národné projekty, verzia 17.0, platná od 11.12.2019 a účinná od 13.12.2019.
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html

 

17.12.2019 Oznam
IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č.4 k vypracovaniu analýzy nákladov a výnosov projektov cestnej infraštruktúry IROP – verzia 2.0.

 

16.12.2019 Oznam
OP ĽZ
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 3. hodnotiace kolo výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ s dátumom uzávierky 27.01.2020.
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

 

16.12.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 3. hodnotiace kolo výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ s dátumom uzávierky 07.01.2020.
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

  

13.12.2019 Oznam
OP IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48
Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48

 

12.12.2019 Výzva
OP KŽP
dovoľujeme si Vás informovať, že Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil: výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

 

12.12.2019 Oznam
OP IROP
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP, kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-52
Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP, kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-53
Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP, kód vyzvania: ROP-PO6-SC61-2019-54  

 

10.12.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/informacia_uzavretie_vyzva22/

 

3.12.2019 Oznam
OP ĽZ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje Vám dáva do pozornosti aktualizáciu letáku výziev a národných projektov z prioritnej osi 5 a 6. Leták, ktorý je zverejnený vo forme banneru s názvom Vyhlásené výzvy – mapa a ktorý je pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný v časti aktuality na pravej strane pod Dôležitými odkazmi http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10 .

 

2.12.2019 Oznam
OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21    https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/