Aktuality

Mesto pracuje na rozšírení rezidentských zón, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov

parking(3)

V každom meste na Slovensku stúpol za posledné roky počet automobilov niekoľkonásobne. Naše sídliská nikdy neboli stavané na také množstvo vozidiel, s akým sa stretávame dnes.  Preto aj  Banská Bystrica, rovnako ako iné mestá, pripravuje zmeny v parkovaní v podobe jeho regulácie. Dôležitým nástrojom regulácie je vytváranie rezidentských zón,  ktoré pri parkovaní zvýhodnia práve Banskobystričanov. Tí budú mať možnosť zakúpiť si rezidentskú parkovaciu kartu, vďaka ktorej budú môcť získať oprávnenie parkovať v rezidentských zónach počas celého roka.  Od 1. septembra 2024 bude nový režim parkovania platiť na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej − Bakossovej ulici. Podľa zásady „reguluj, kde je najväčší problém”, sa samospráva chce prioritne  zamerať na nočné regulované parkovanie. 

Nastavenie pravidiel a stretnutia s obyvateľmi

 Cieľom regulovaného parkovania je postupne nastaviť vo všetkých lokalitách pravidlá, kde a za akých podmienok sa bude parkovať. V Banskej Bystrici pritom nejde o žiadnu novinku, pretože už pred viac ako 10 rokmi bolo zaregulovaných 6 lokalít v blízkom dotyku s centrom mesta. Obyvatelia si na rezidentské parkovanie zvykli, dokonca si ho na niektorých uliciach sami vyžiadali, pretože ich parkovacie miesta využívali iní, ktorí sa chceli vyhnúť platenému parkovaniu v centre mesta.

Sprievodným javom zriadenia rezidentských zón aj v iných mestách na Slovensku je pokles počtu zaparkovaných áut v regulovaných lokalitách, a teda jednoduchšie parkovanie pre obyvateľov, ktorí v danej časti bývajú. Rovnako sa na parkovanie začne využívať viac existujúcich garáží, ktoré v súčasnosti slúžia ako sklady. Za uplynulé mesiace sme spracovali analýzu súčasného stavu, ktorý sa zameriava nielen na počty legálne a nelegálne parkujúcich vozidiel, ale aj na počet bytov v celom meste. Zostavili sme pracovnú skupinu z odborníkov MsÚ, pričom skúsenosti a príklady dobrej praxe sme čerpali aj z iných miest. Absolvovali sme stretnutia s poslancami, pripravili sme nové VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta, ktoré by malo prejsť v máji pripomienkovým konaním a následne schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve. Už dnes však pripravujeme stretnutia s obyvateľmi dotknutých lokalít, kde im chceme objasniť všetky podrobnosti,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Konkrétne opatrenia v daných lokalitách

K ďalším krokom pri zavádzaní nových rezidentských zón patrí získanie povolení na vytvorenie nových parkovacích miest v regulovaných lokalitách, zjednosmernenie ciest, osadenie dopravných značiek, ako aj samotné vyznačenie parkovacích miest. Mesto pracuje na spustení parkovacieho systému, webovej aplikácie na úhradu dočasného parkovania, online vydávania parkovacích kariet a pod.

Druhy rezidentských kariet a navrhované sumy

Regulácia znamená vnesenie pravidiel tam, kde sa doteraz parkovalo živelne, s cieľom urobiť na uliciach poriadok s automobilmi. Dnes môže totiž ktokoľvek pred panelákom odparkovať zadarmo aj päť áut, pričom blokuje miesta svojim susedom. Zriadene nových rezidentských zón v lokalitách Podlavice, Severná-Bakossova a Uhlisko znamená reguláciu parkovania, ktorá zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom v zóne alebo v Banskej Bystrici, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV. Na každý byt alebo prevádzku budú môcť byť vydané max. dve rezidentské parkovacie karty, pričom finančne najvýhodnejšie budú práve tie pre obyvateľov s trvalým pobytom v našom meste, na ktorých dostávame od štátu podielové dane,“ objasňuje Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Najlacnejšiu rezidentskú kartu budú môcť získať obyvatelia s trvalým pobytom v danej zóne, pričom mesto uvažuje o sume za prvé vozidlo 20 eur/rok, za druhé vozidlo 100 eur/rok.

Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí ale majú trvalé bydlisko v meste Banská Bystrica a zároveň majú vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne budú mať nárok získať rezidentskú kartu za 100 eur/rok.

Obyvatelia bez trvalého pobytu v Banskej Bystrici, ktorí majú nejaký vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne si budú môcť, rovnako ako v iných mestách, zakúpiť iba najdrahšiu rezidentskú kartu, a to v sume 300 eur za vozidlo na rok. Práve toto je jeden z  kľúčových nástrojov, ako motivovať ľudí, aby sa prihlásili v meste, kde žijú a využívajú verejné služby, na trvalý pobyt. Mesto Banská Bystrica vďaka tomu získa viac financií zo štátneho rozpočtu, keďže podielové dane sa samosprávam prideľujú na základe počtu obyvateľov.

Zavedenie nočného regulovaného parkovania

Banská Bystrica sa na rozdiel od iných miest chce zamerať vo vybraných lokalitách na zavedenie nočného regulovaného parkovania, v čase od 17:00 hod. do 7:00 hod., pretože problém s parkovaním eviduje predovšetkým večer. Vďaka tomu bude môcť počas dňa odparkovať v danej lokalite svoje vozidlo bezplatne ktokoľvek, napr. opatrovateľka, údržbár, donášková služba a pod.

Sumy za vydané parkovacie karty na prvé a druhé vozidlo na jednu domácnosť sme nastavili veľmi podobne ako v susednom Zvolene a budú patriť k najnižším na Slovensku. Všetky vybrané financie z regulovaného parkovania budú použité na výstavbu ďalších parkovacích miest, obnovu ciest a chodníkov. Zároveň máme vytypované plochy na výstavbu parkovacích domov, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť parkovanie pre rezidentov v jednotlivých mestských častiach. Snažili sme sa nastaviť všetky pravidlá tak, aby boli čo najjednoduchšie a zrozumiteľné pre všetkých,“ dopĺňa Martin Pavelek, architekt mesta Banská Bystrica.

Stretnutia s obyvateľmi v plánovaných rezidentských zónach sa uskutočnia v týchto termínoch:

  • Podlavice: 24. apríl, 17:30 hod. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
  • Severná-Bakossova,  25. apríl, 17:30, Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
  • Uhlisko: 29. apríl, 17:30 hod. Základná škola Golianova 8

Informácie pre obyvateľov

V najbližších dňoch bude obyvateľom dotknutých zón, ktoré budú od 1. septembra zaregulované, distribuovaný leták s informáciami o tom, čo regulácia statickej dopravy znamená, o aký druh rezidentskej parkovacej karty bude možné požiadať, prečo sú rezidenti s trvalým pobytom zvýhodnení, ako zaparkujú vodiči bez rezidentskej parkovacej karty, resp. návštevy, ako budú použité poplatky z regulovaného parkovania, čo znamená nočné regulované parkovanie a pod. Všetky odpovede na jednotlivé otázky sú už dnes dostupné na webe mesta v sekcii PARKOVANIE.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora