Aktuality

Mesto získalo financie na vybudovanie cyklotrasy v Sásovej

Cyklotrasa v Sásovej

Medzi 25 podporenými projektmi rozvoja cyklistickej infraštruktúry financovanými z Plánu obnovy a odolnosti má svojho zástupcu aj Banská Bystrica. Samospráva uspela s projektom cyklistickej trasy dlhej takmer tri kilometre. Na jej výstavbu na najväčšom sídlisku, ktorá sa začne na jar budúceho roka, získala finančné prostriedky vo výške 1 341 620,48 eur s DPH. Dokončená by mala byť do konca budúceho roka.

V Sásovej vznikne nová cyklistická infraštruktúra pozostávajúca z kombinácie samostatných obojsmerných  cyklistických pruhov, spoločných chodníkov pre peších a cyklistov. Pribudnú aj cykloochranné pruhy na vozovke. Zásadnou zmenou dopravného priestoru prejde štvorprúdová cesta začínajúca na križovatke pri Lidli a pokračujúca celou Rudohorskou ulicou. Ľavý jazdný pruh bude naďalej slúžiť motoristom, zatiaľ čo na úkor pravého jazdného pruhu vznikne samostatný cyklokoridor, bezpečnostný odstup a miesta pre pozdĺžne parkovanie. Súčasťou bude kompletná výmena asfaltových krytov v celej šírke cesty, výmena obrubníkov a nové dopravné značenie. Za účelom zvýšenej bezpečnosti prejdú premenou aj križovatky pri poliklinike a Lidli, kde doteraz cyklisti neboli dostatočne chránení.

Toto riešenie je v zmysle Územného generelu nemotorovej dopravy plánované dlhodobo. Cestu čiastočne rozšírime. Vznikne tak priestor nielen pre plnohodnotný jazdný pruh a parkovanie, ale aj bezpečný cyklopruh v oboch smeroch. Rudohorská ulica je umiestnená v doline pozdĺž Rudlovského potoka, a preto je z hľadiska výškových parametrov a jej sklonu najvhodnejšia pre vedenie cyklotrasy. Pred vyznačením cyklopruhov prejde cesta komplexnou rekonštrukciou, následne pribudnú aj osvetlené priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou,“ hovorí Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora mesta.

Cyklotrasa bude ďalej pokračovať združeným chodníkom pre peších a cyklistov popri bytovom dome Rudohorská 32 a ponad areál Materskej školy na Tatranskej ulici. Napojí sa na, už vlani zrealizovaný, združený chodník vo vnútrobloku Sitnianska – Tatranská v celkovej dĺžke 650 metrov.  Na jeho konci, pri kotolni na Strážovskej ulici, bude chodník pre peších a cyklistov pokračovať Starohorskou ulicou okolo areálu materskej školy a späť celou Sitnianskou ulicou až k základnej škole s napojením na Rudohorskú ulicu.

Cyklodoprava dnes predstavuje rýchly spôsob prepravy. Má potenciál v presunoch na krátke vzdialenosti aj v našom meste. Som rád, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky vo výške 1,3 milióna eur na vytvorenie bezpečnej cyklistickej trasy. Chceme takto motivovať čo najviac obyvateľov, aby na prepravu využívali bicykel namiesto motorovej dopravy. Ide o ďalší dielik do skladačky bezpečných cyklotrás v našom meste, ktorých kostrová sieť bude mať vyše 16 kilometrov,“ povedal primátor Ján Nosko.

Vybrané existujúce chodníky na Rudohorskej, Tatranskej, Starohorskej a Sitnianskej ulici budú po rekonštrukcii plniť funkciu spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov. Niektoré sa rozšíria a všetky prejdú komplexnou rekonštrukciou. Riešiť sa budú aj napojenia k bytovým domom, bezbariérové úpravy, osvetlenie a mobiliár, ako sú smetné koše a lavičky. Pôjde o najväčšiu jednorazovú opravu chodníkov v Sásovej od vzniku sídliska.

Zhotoveniu cyklotrasy predchádza príprava, realizácia a kontrola verejného obstarávania. Celý proces potrvá do konca tohto roka. So stavebnými prácami chceme začať v marci budúceho roka, ukončené by mali byť do konca roka 2024,“ skonštatoval Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Novovybudovaná cyklistická trasa bude napojená na budúcu cyklotrasu R8 vedúcu cez Rudlovú a Rudlovskú cestu v smere do centra mesta, ktorá sa pri budove Aurisu rozdelí na dva smery. Popri tamojšom medokýši bude pokračovať cez Hornú ulicu až na Námestie slobody. Druhý smer cez Rudlovskú cestu a Kollárovú ulicu sa napojí na Námestie SNP. Trasa má už vydané právoplatné územné rozhodnutie. V najbližších týždňoch bude sfinalizovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Kvôli technickej náročnosti a majetkovoprávnemu vyrovnaniu samospráva plánuje cyklistickú trasu R8 riešiť etapovito, rozdelením na jednotlivé vetvy. Pripojením najväčšieho banskobystrického sídliska k plánovanej cyklotrase R8, bude postupne napĺňaný cieľ spojiť mestské časti s centrom a dosiahnuť bezpečnú a atraktívnu dopravu chodcov a cyklistov, presunu cestujúcich z individuálnej automobilovej na cyklistickú dopravu.

Vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v rámci mesta a prepojením centra s jeho mestskými časťami očakávame, aj na základe prieskumov, zvýšenie podielu využívania cyklodopravy. Mala by odľahčiť centrum mesta od postupne narastajúcej miery automobilizácie. Vytvoriť má pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženej miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií. Nemenej dôležitá je tiež ekonomická stránka prepravy, preto tento projekt nadobúda aj sociálny rozmer,“ dodal primátor Ján Nosko.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria