Aktuality

Banskobystrické krematórium má kremačné pece s najmodernejšou technológiou na Slovensku

Kremačné pece s najmodernejšou technológiou

Banskobystrické krematórium bolo dlhodobo v zlom stave a naliehavo volalo po obnove. Kremačné pece desiatky rokov fungovali na hrane životnosti a ich údržba bola čoraz ťažšia po technickej i finančnej stránke. Vedenie mesta sa preto rozhodlo vyčleniť v mestskom rozpočte potrebné financie a po dlhých rokoch tento náročný projekt zrealizovať. Hoci cesta k výsledku bola kľukatá a samospráva spočiatku nemala šťastie na spoľahlivého partnera, nakoniec sa našiel zhotoviteľ, ktorému sa podarilo vybudovať v banskobystrickom krematóriu kremačné pece s  najmodernejšou technológiou na Slovensku. Nové kremačné pece už niekoľko dní fungujú v skúšobnej prevádzke a počas najbližších týždňov sa uskutoční meranie produkovaných emisií. Po ukončení skúšobnej prevádzky požiada ZAaRES okresný úrad o povolenie trvalej prevádzky kremačných pecí a následne aj príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Samospráva začala pripravovať celkový zámer rekonštrukcie kremačných pecí v roku 2016. Príprava podkladov a projektu bola časovo náročná, no napokon v roku 2018 vyústila do vyhlásenia verejného obstarávania a do schválenia úveru vyčleneného na tento účel mestským zastupiteľstvom vo výške 1,45 mil. eur. Vo verejnom obstarávaní ZAaRES ako správca a prevádzkovateľ krematória vysúťažil zhotoviteľa s dlhoročnými skúsenosťami.

Počas rozbehnutej rekonštrukcie vysúťažený zhotoviteľ skrachoval a stavebné práce v roku 2020 zastali. Dali sme si preto vypracovať znalecký posudok, v akom štádiu rozpracovanosti sa rekonštrukcia kremačných pecí nachádza a začali sme hľadať nového partnera, ktorý by začaté práce dokončil. Treba povedať, že mesto  sa dostalo do ťažkej situácie, pretože nájsť niekoho, kto by na začaté rekonštrukčné  práce nadviazal, a zároveň prevzal záruku za celé dielo, bolo náročné. Vďaka dobre nastaveným zmluvným podmienkam, za nesplnenie zmluvy bola voči zhotoviteľovi uplatnená zmluvná pokuta, ktorú sme si započítali s cenou za  čiastočne vykonané rekonštrukčné práce v súlade s vypracovaným znaleckým posudkom,“ objasňuje Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb, pod ktoré spadá správa a prevádzka krematória.

V roku 2020 sa našiel ďalší partner, ktorý vyhlásil, že je schopný  v rekonštrukcii pokračovať a dokončiť ju. Situáciu na oboch stranách komplikovalo obdobie koronavírusu, počas ktorého bola obmedzená mobilita ľudí a zahraničné úrady nefungovali naplno. Priame rokovacie konanie musela napokon mestská organizácia ZAaRES v roku 2021 ukončiť, pretože poľská spoločnosť nesplnila podmienky účasti, a aj napriek opakovaným výzvam nepredložila požadované doklady a vysvetlenia. Mesto tak  v roku 2022 do tretice začalo hľadať nového partnera a prostredníctvom trhových konzultácií oslovilo niekoľko renomovaných spoločností zameraných na tento špecifický druh služieb.

Od myšlienky k realizácii tohto projektu sme absolvovali strastiplnú cestu. Treba však povedať, že k zlyhaniu nedošlo na strane mesta, ale na strane dodávateľských spoločností. Som rád, že práve vďaka dobre nastaveným zmluvám sme dokázali obhájiť záujmy mesta. Ďakujem všetkým, ktorí to nevzdali a akýmkoľvek spôsobom nám pomohli tento projekt zrealizovať do úspešného konca. Napokon ma teší, že do tretice sme našli partnera z Talianska, spoločnosť  GEM-Matthews International S. r. l., ktorej sa podarilo vyrobiť, dodať a inštalovať do nášho krematória, na Slovensku rozhodne najmodernejšie, kremačné pece s potrebnou technológiou,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky kremačných pecí bola podaná na Okresný úrad Banská Bystrica začiatkom septembra 2023. Po jej kladnom vybavení pricestovali zástupcovia talianskej spoločnosti v prvej polovici októbra do Banskej Bystrice, aby kremačné pece spustili.  Počas nasledujúcich týždňov sa v rámci skúšobnej prevádzky  bude realizovať meranie produkovaných emisií. Po ukončení skúšobnej prevádzky požiada ZAaRES okresný úrad o povolenie trvalej prevádzky kremačných pecí a následne bude   na príslušný stavebný úrad  podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Po obdržaní  povolenia o skúšobnej  prevádzke od okresného úradu dodávateľ tieto kremačné pece spustil. Prvé kremácie sa realizovali v jeho prítomnosti za účelom zaškolenia pracovníkov krematória. Verím, že skúšobná prevádzka prebehne bez najmenších problémov a žiadne komplikácie nenastanú. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa, aj napriek náročnému obdobiu, neustále snažili o to, aby sme tento zámer dotiahli do zdarného konca,“ hovorí viceprimátor Martin Majling.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria