Aktuality

Je čas na podávanie žiadostí o dotácie

Podávanie žiadostí o dotácie

Samospráva každoročne vyčleňuje v mestskom rozpočte finančné prostriedky vo forme dotácií určené pre aktívne skupiny obyvateľov na rôzne účely a projekty. Všetci záujemcovia majú aj tento rok čas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie komisie alebo priamej dotácie do 31. októbra 2021. Pripomíname, že žiadosti o primátorské dotácie sa môžu podávať v priebehu príslušného  kalendárneho roka, najneskôr v lehote jeden mesiac pred plánovaným začiatkom realizácie projektu.  

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica môžu právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo pôsobia, vykonávajú činnosť alebo poskytujú služby obyvateľom mesta podať  žiadosti na podporu projektov na rok 2022. Predložené projekty je potrebné bližšie charakterizovať, určiť cieľovú skupinu, vízie, zámery a ciele či prínosy projektu.

Odporúčame žiadateľom postupovať v zmysle platnej legislatívy a prijatých kritérií na vyhodnocovanie projektov, ktoré sú schválené jednotlivými odbornými komisiami mestského zastupiteľstva.

Viac informácií a potrebné tlačivá sú dostupné na stránke www.banskabystrica.sk v sekcii DOTÁCIE.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora