Aktuality

Banská Bystrica si ako krajské mesto zaslúži svoj vlastný UMR v procese čerpania eurofondov

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Primátor Ján Nosko zastáva názor, že Banská Bystrica ako krajské mesto si svoj vlastný UMR v procese čerpania eurofondov v ďalšom programovom období na roky 2021 – 2027 zaslúži, podobne ako aj Zvolen, ktorý je 12 najväčším mestom na Slovensku. Obe mestá pritom na vytvorenie dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja (UMR) metodiku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spĺňajú. Za vytvorenie samostatného UMR Banská Bystrica je aj väčšina poslancov banskobystrického mestského zastupiteľstva.

Včera sa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Vladimír Ledecký. Vystúpil pred banskobystrickými poslancami MsZ, aby objasnil svoj pohľad na tému vytvorenia spoločného územia udržateľného mestského rozvoja UMR BB – ZV, ktorá v poslednom období rezonuje v médiách a na sociálnych sieťach. Konkrétne odpovede na otázky, ktoré dlhodobo kladie mesto zostali otvorené. Aj včera  sa rozprúdila medzi poslancami diskusia.

Vytvorenie spoločného územia udržateľného mestského rozvoja UMR BB – ZV nebolo so samosprávami prekonzultované, hoci sa zástupcovia MIRRI vyjadrujú, že komunikovali s expertmi v našom území.  Mrzí ma, že sme do tejto diskusie neboli ako mesto skôr prizvaní. Naďalej vyzývame MIRRI, aby sme mohli vytvoriť dva samostatné UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vytvorením dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja sa eliminuje aj komplikovanosť rozhodovacích procesov.

„Naše mestá sú tlačené do situácie, že v prípade, ak sa nespojíme nebudeme môcť čerpať európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom využitia nástroja udržateľného mestského rozvoja. Nikdy by som si nedovolil prijať rozhodnutie ktoré by bolo v neprospech mesta, a ktorým by som znemožnil Banskej Bystrici čerpať eurofondy. V záujme obyvateľov sa len dožadujem našich práv, “ dopĺňa primátor.

Podporné stanoviská na vytvorenie samostatných UMR vyjadruje mestám Banská Bystrica a Zvolen aj  Únia miest Slovenska v liste adresovanom Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 8. februára 2021 a Združenie K 8, ktoré svoje stanovisko adresovalo okrem MIRRI SR aj Ministerstvu zahraničných vecí SR a vláde dňa 9. februára 2021. ÚMS považuje za neprijateľné, aby boli samosprávy nútené k spolupráci nátlakom a selektívnym výberom podmienok, bez rešpektovania princípov subsidiarity a názorov samosprávy. Podobne aj Združenie K8 deklaruje, že neexistuje právny základ na to, aby bolo mesto alebo obec povinné spájať sa s iným mestom, ak to nemá zásadný vplyv na jeho ďalší rozvoj a územnú spoluprácu.

Banskobystrickí poslanci MsZ schválili uznesenie, v ktorom poverujú primátora Jána Noska, aby na MIRRI SR presadzoval kreovanie samostatnej integrovanej územnej stratégie UMR Banská Bystrica. Zároveň bolo navrhnuté, aby sa vytvorila pracovná skupina zo zástupcov UMR Banská Bystrica, UMR Zvolen a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá by vzájomne koordinovala previazanosť spoločných projektov jednotlivých stratégií UMR a strategicko-plánovacích regiónov.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora