Aktuality

Aktualizované 29. máj – Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania

Škola

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, ods. 2 písm. b), c), e) a ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v spojitosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 vydaných v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo : OLP/4204/2020 zo dňa 22. 05. 2020, rozhodlo takto:

s účinnosťou od 1. júna 2020

1. obnovuje školské vyučovanie a otvára:

a) materské školy,

b) základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok,

c) základnú umeleckú školu na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom,

2. obnovuje prevádzku školských klubov detí;

3. určuje termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, základnej školy a školského klubu detí do 29.05.2020, a to prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle jednotlivých materských škôl a základných škôl, telefonicky alebo osobne v sídle jednotlivých materských škôl a základných škôl;

4. ukladá riaditeľom materských škôl a základných škôl povinnosť umiestniť na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020, dieťa alebo žiaka v materskej škole alebo v základnej škole prednostne, podľa poradia týchto kritérií :

a) deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,

c) deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,

d) podľa ďalších kritérií určených zriaďovateľom, a to : deti osamelých rodičov a deti zamestnaných rodičov;

5. ukladá riaditeľom materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl povinnosť na základe pokynov a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, pokynov a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tiež organizačných pokynov a metodických usmernení zriaďovateľa, pred otvorením materských škôl, základných škôl a základnej ume vydať a zverejniť na webovom sídle jednotlivých škôl, ako aj pri vstupe do škôl, pokyny upravujúce podmienky a opatrenia týkajúce sa :

a) prevádzky (prevádzkový poriadok) a vnútorného režimu školy do konca školského roku 2019/2020,

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov;

6. ukladá riaditeľom materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl povinnosť zabezpečiť dodržiavanie všetkých povinností a obmedzení stanovených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v spojitosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 a v opatreniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo : OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a OLP/4450/2020 zo dňa 28.05.2020, ktorými úrad rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo : OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020;

7. ukladá riaditeľom materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl povinnosť zabezpečiť dodržiavanie usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizačné pokyny a metodické usmernenia zriaďovateľa zverejnené na webovom sídle zriaďovateľa.

Odôvodnenie:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo : OLP/2576/2020 rozhodnutím číslo : 2000/10610:1-A1030 zo dňa 26.03.2020 :

– mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30.marca 2020 do odvolania,

– mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30 marca 2020 do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v spojitosti s rozhodnutím číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 vydanými v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo : OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5. 2020 a OLP/4450/2020 zo dňa 28.05.2020, ktorými úrad rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05. 2020, rozhodol, že s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie aj v školách a školských zariadeniach uvedených v bode 1. tohto rozhodnutia, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, ods. 2 písm. b), c), e) a ods.3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu

číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v spojitosti s rozhodnutím číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 , týmto rozhodnutím s účinnosťou od 01. júna 2020 rozhodlo o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl, základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok, základných umeleckých škôl na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom a zároveň rozhodlo o obnovení prevádzky školských klubov detí.

Z dôvodu, že rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnení dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, základnej školy alebo školského klubu detí do konca školského roka 2019/2020 je dobrovoľné, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 :

a) mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách sa považuje za zachované:

    • ak zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa, alebo
    • ak zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov;

b) mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách sa považuje za zachované :

    • ak ide o žiakov prvých až piatych ročníkov a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka, alebo
    • ak ide o žiakov prvých až piatych ročníkov a zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

Na základe dôvodov uvedených v tomto rozhodnutí, zriaďovateľ rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

Ján Nosko
primátor mesta

Prílohy na stiahnutie