Aktuality

Aktuálny stav výstavby protipovodňovej ochrany mesta

Výstavba protipovodňových opatrení Banská Bystrica

Napriek tomu, že mesto Banská Bystrica nie je investorom výstavby protipovodňových opatrení, intenzívne sa zaujímame ako stavebné práce napredujú, a čo sa na jednotlivých úsekoch deje. Počas veľkonočných sviatkov sa na sociálnych sieťach objavili fotografie a diskusia k rozliatej zmesi v lokalite pri zimnom štadióne, ktorá súvisí práve s výstavbou protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice.

Vedenie mesta zareagovalo okamžite a kontaktovalo investora, Slovenský vodohospodársky podnik, ako aj zhotoviteľa stavby, stavebný a environmentálny dozor. Situáciu boli na mieste preveriť i zamestnanci banskobystrického Stavebného úradu. Podľa informácií, nejde o rozliaty betón, ale o ekologicky nezávadný materiál, zmes bentonitu a cementu. Je to zmes, ktorá sa používa na injektáž podzemných tesniacich stien v okolí rieky Hron a pri správnom použití nemá byť škodlivá pre životné prostredie.

Aby sa mohol tento stavebný materiál odstrániť, musí sa nechať zaschnúť. Nemení to však nič na skutočnosti, že podľa investora, Slovenského vodohospodárskeho podniku došlo zo strany zhotoviteľa k porušeniu technologického postupu prác. Preto SVP nariadil zhotoviteľovi okamžite prerušiť práce na realizácii tryskovej injektáže v tomto úseku až do odstránenia nedostatkov. S čistením danej lokality začal zhotoviteľ ešte počas dnešného dňa.

Ďalšou často diskutovanou témou je aj termín ukončenia výstavby protipovodňových opatrení. V uplynulom období stavebné práce nenapredovali tak, ako by mali, preto si vedenie mesta vyžiadalo od investora, Slovenského vodohospodárskeho podniku, a zhotoviteľa upravený harmonogram stavebných prác. Ukončenie výstavby protipovodňových opatrení plánujú do marca 2021. Mesto Banská Bystrica sa bude naďalej dôsledne zaujímať o práce na stavbe Banská Bystrica, ochrana intravilánu mesta pred povodňami, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora