Aktuality

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

Škola

Mesto Banská Bystrica Všeobecne záväzným nariadením určilo čas zápisu detí do prvého ročníka základnej školy vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti na prvý pracovný utorok v mesiaci apríl.

Zápis detí do základných škôl sa uskutoční

2. apríla 2019 v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie („ďalej len zápis“).

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.

Pri zápise dieťaťa do základnej školy zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Bližšie informácie k zápisu dieťaťa do základnej školy sú zverejnené na stránke Školského úradu v časti „Zápis do materských a základných škôl“ a v Radničných novinách.

Prílohy na stiahnutie