Aktuality

Samospráva sa stará o viac ako 80 mestských detských ihrísk

Detské ihrisko

Neoddeliteľnou súčasťou života malých Banskobystričaniek a Banskobystričanov sú detské ihriská. Rozvíjajú fyzickú zdatnosť detí, ich telesný vývoj, tvorivosť, zmysel pre spoluprácu i kolektívnosť. Okrem tých najmenších majú priaznivý vplyv aj na ich rodičov a starých rodičov, ktorým umožňujú spoločné trávenie voľného času a spoločný relax. Jedným z hlavných zámerov mesta, v ktorom sa nachádza 83 detských ihrísk a 60 pieskovísk je ich modernizácia, oprava a údržba.

Mesto sa v súčasnosti zameriava na výmenu zastaralých herných prvkov na detských ihriskách,  aby boli pre ich malých užívateľov bezpečné. Vlani bolo celkovo osadených 22 nových prvkov. Vymenené boli aj zničené odpadkové koše a poškodené tabule s prevádzkovým poriadkom. V tomto roku, okrem iného, sa uskutočnila komplexná údržba detského ihriska na Rudohorskej ulici. V najbližšom období je v pláne aj výmena starých a opotrebovaných herných prvkov za nové na troch detských ihriskách, a to na ulici Trieda Hradca Králové 36 – 40, Slnečná 20 a Ružová.

Nové miesta pre deti, kde sa môžu hrať, sa aktuálne budujú koncepčne v rámci modernizácie vnútroblokov. V minulom roku to boli ihriská na Sitnianskej a Tulskej. V súčasnosti pracujeme na projektových prípravách detských ihrísk v rámci Zelených sídlisk, kde sa počíta so zaujímavými modernými hernými prvkami,“ uviedol Martin Majling, druhý zástupca primátora mesta.

Samospráva sa stará aj o ďalších 27 detských ihrísk, ktoré patria materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vlani, a aj v tomto roku osadené nové herné prvky, dopadové plochy a prekrytia pieskovísk na týchto ihriskách boli financované najmä zo štátnej dotácie. Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES), ako prevádzkovateľ detských ihrísk, vybudovali  pre materské školy, vo vlastnej réžii, niekoľko pieskovísk a priebežne vykonávajú  potrebnú opravu a údržbu škôlkarského mobiliáru.

Najväčší problém, s ktorým sa, žiaľ, na detských ihriskách stretávame, je vandalizmus. Pomerne často sú poškodzované herné prvky a mobiliár. Ich oprava ide vždy na úkor možnosti financovania modernizácie ihrísk. Veľmi smutným javom je tiež odcudzenie popruhov na inkluzívnych hojdačkách, ktoré sú určené deťom s nepriaznivým zdravotným stavom. Bez týchto popruhov sú hojdačky nefunkčné,“ skonštatoval Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Podmienky používania detských ihrísk vrátane ich zariadení a pieskovísk, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta, upravuje prevádzkový poriadok. Samospráva apeluje na obyvateľov, ak sa vyskytne na detskom ihrisku akýkoľvek prevádzkový problém alebo je jeho areál znečistený, aby kontaktovali pracovníkov ZAaRES-u na telefónnych číslach 048/285 18 11 a 048/285 18 13, alebo e-mailom na adrese sekretariat@zaaresbb.sk. Informovať môžu aj mestský úrad na telefónnom čísle 048/433 04 53, príp. na e-mailovej adrese maria.lovassova@banskabystrica.sk.

Zoznam mestských detských ihrísk a pieskovísk nájdu obyvatelia na webovej stránke mesta https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/odpadove-hospodarstva-verejne-priestranstva-a-sluzby/mestske-detske-ihriska/.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria