Aktuality

Samospráva pripravila príručku o sociálnych službách v meste a okolí

Brožúra

Zariadenia sociálnych služieb, denné centrá, odľahčovacia či opatrovateľská služba, ako aj terénne sociálne služby, to je len časť činností, ktoré sú v rámci mesta zabezpečované cez odbor sociálnych vecí. Kvôli lepšiemu prehľadu a praktickým informáciám vznikla informačná brožúra Poradca a sprievodca sociálnymi službami v meste Banská Bystrica a okolí. Ide o pomôcku, ktorá prináša nielen základné informácie o možnostiach pomoci poskytovaných v meste pod Urpínom, ale zároveň aj o tom, kto a kde tieto služby poskytuje a pre koho sú určené.

Banská Bystrica patrí k mestám, v ktorých je zabezpečené široké spektrum sociálnych služieb. Okrem zariadení zriadených samosprávou, poskytujú pomoc pre ľudí odkázaných na sociálne služby aj občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, ako i fyzické osoby a súkromné subjekty.

Teší ma, že naše mesto má v poskytovaní sociálnych služieb bohaté skúsenosti a vo viacerých ohľadoch aj nejeden príklad dobrej praxe. Verím, že informačná brožúra bude pre každého, kto ju potrebuje, dobrým pomocníkom. Aj takouto formou chceme byť nápomocní pri výbere sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú potrebám konkrétneho obyvateľa a pomôžu mu riešiť situáciu, v ktorej sa on alebo jeho blízki ocitli,“ povedal primátor Ján Nosko.

V živote každého človeka nastanú situácie, keď pri ich riešení potrebuje správne nasmerovanie. Praktický Poradca a sprievodca sociálnymi službami v meste Banská Bystrica a okolí čitateľa naviguje správnym smerom pri výbere sociálnej služby, ktorá mu pomôže riešiť vzniknutú životnú situáciu. Na jednom mieste zosumarizované užitočné informácie, spolu s kontaktmi na poskytovateľov sociálnych služieb v meste a blízkom okolí, sú ideálnou pomôckou pre každého obyvateľa. Pridanou hodnotou je informácia aj o bezbariérovosti konkrétneho zariadenia, čo ocenia najmä osoby so zníženou mobilitou.

Praktická publikácia obsahuje šesť častí. Prvá oboznámi čitateľa so základnými informáciami o sociálnych službách. Zároveň poskytuje návod ako o ňu požiadať. Druhá časť informuje o jednotlivých druhoch sociálnych služieb spolu s kontaktnými údajmi na ich poskytovateľov v meste. V tretej časti sa píše o sociálnom poradenstve a sociálnej rehabilitácii. Kontakty na regeneračno-rekondičné služby, ošetrovateľskú starostlivosť či komunitné centrá sú súčasťou štvrtej kapitoly,“ poznamenala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Piata časť brožúry sa sústreďuje na pôsobenie inštitúcií štátnej správy i samosprávy. Taktiež aj na realizáciu rôznych programov v sociálnej oblasti, a to od subjektov venujúcich sa sociálno-právnej ochrane detí až po organizácie poskytujúce služby pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Prehľad o obciach banskobystrického okresu, ktoré poskytujú konkrétnu sociálnu službu sú súčasťou poslednej časti.

Brožúra tvorí jeden z výstupov opatrení aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb mesta, s ktorým sa oboznámili aj členovia pracovných skupín počas prerokovania Akčného plánu na budúci rok. Tí si zároveň stanovili ďalšie ciele, ktorými plánujú v roku 2024 ešte viac posilňovať a rozširovať kvalitné sociálne služby v Banskej Bystrici,“ dodala Ivana Kružliaková.

Poradcu a sprievodcu sociálnymi službami môžu záujemcovia nájsť na webe mesta v sekcii „sociálna pomoc“. Súčasne aj v interaktívnom mapovom prostredí GISPLAN, ktoré poskytuje informácie prostredníctvom digitálnych máp. Obyvatelia si v systéme jednoducho a rýchlo vyhľadajú konkrétne zariadenie sociálnych služieb. Vďaka systému sa dostanú k jeho GPS súradniciam a základným údajom, vrátane telefónneho a e-mailového kontaktu. Príručka je zároveň k dispozícii aj v Klientskom centre mestského úradu.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora