Aktuality

Pripravujeme stretnutie pracovných skupín k návrhu Akčného plánu na budúci rok

Akčný plán

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 sa v rámci plánovania venuje prioritne oblasti poskytovania plnohodnotných sociálnych služieb. Súčasne sú zohľadňované aj ďalšie oblasti systému sociálnej starostlivosti pre obyvateľov, s prihliadnutím na miestne špecifiká a potreby. Strategický dokument vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Za týmto účelom organizuje samospráva začiatkom októbra stretnutie pracovných skupín. Cieľom bude prerokovať návrh Akčného plánu na rok 2024.

Posilňovať a rozširovať kvalitné sociálne služby v meste Banská Bystrica, taký je hlavný zámer budúcoročného akčného plánu. Na jeho kreovaní sa budú podieľať nielen zástupcovia mesta z odboru sociálnych vecí, ale aj všetci spolupracujúci partneri poskytujúci služby v sociálnej oblasti.

Našu pozornosť aj tentokrát zameriame na päť skupín. Konkrétne ide o seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej o rodinu, deti a mládež, ale aj o osoby v nepriaznivých životných situáciách a o osoby žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách. Výsledkom pracovných stretnutí jednotlivých skupín by mali byť konkrétne výstupy a kroky smerujúce k dosiahnutiu zámerov pre jednotlivé cieľové skupiny, o čom budeme následne informovať,“ uviedla Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica.    

Stretnutia pracovných skupín sú naplánované na stredu, 4. októbra 2023. Uskutočnia sa na mestskom úrade v zasadačke č. 250 od 12:00 do 15:00 h. Členom pracovnej skupiny môže byť ktokoľvek, kto sa zaujíma o tému sociálnych služieb.

Harmonogram stretnutí k akčnému plánu
Harmonogram stretnutí k akčnému plánu

Bližšie informácie, vrátane návrhu Akčného plánu na rok 2024, sú dostupné na webe mesta: Komunitný plán Mesta Banská Bystrica | Banská Bystrica (banskabystrica.sk). Záujemcovia získajú informácie aj na e-mailovej adrese: kpssbb@banskabystrica.sk.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora