Agendy

Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Podnikateľ

Stanovisko k investičnému zámeru – predmetom stanoviska je posúdenie súladu zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou resp. s územnoplánovacím podkladom (napr. urbanistická štúdia).

Informácie

Žiadateľ

 • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

spravidla 30 kalendárnych dní

Povinné prílohy

 • vyznačenie predmetného územia na informatívnej kópii z katastrálnej mapy
 • vyznačenie predmetného územia na iných podkladoch
 • pri investičnom zámere predložiť zjednodušenú dokumentáciu zámeru, stavby
 • pri investičnom zámere predložiť situáciu s vyznačením osadenia stavby na pozemku a kolmých odstupov stavby od hraníc susedných pozemkov a stavieb

Správne poplatky

-

Sadzba

-

Úhrady

-

Legislatíva

 • Zákon č. 50 / 1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • Vyhláška č. 55 / 2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Podpisovanie

- vlastnoručne

- zaručeným elektronickým podpisom

Zverejňovanie

-

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • podanie žiadosti v podateľni Mestského úradu v B. Bystrici
 • pridelenie žiadosti v rámci oddelenia
 • spracovanie odpovede, prípadné dožiadanie doplnenia k žiadosti
 • odovzdanie vypracovaného stanoviska na podpis vedúcemu odboru a následne vedeniu mesta
 • odoslanie stanoviska žiadateľovi