Agendy

Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Občan

Stanovisko k investičnému zámeru

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 • spravidla 30 kalendárnych dní

Povinné prílohy

 • vyznačenie predmetného územia na informatívnej kópii z katastrálnej mapy
 • vyznačenie predmetného územia na iných podkladoch
 • pri investičnom zámere predložiť zjednodušenú dokumentáciu zámeru, stavby
 • pri investičnom zámere predložiť situáciu s vyznačením osadenia stavby na pozemku a kolmých odstupov stavby od hraníc susedných pozemkov a stavieb

Správne poplatky

-

Sadzba

-

Úhrady

-

Legislatíva

 • Zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Poučenie

-

Podpisovanie

 • vlastnoručne
 • zaručeným elektronickým podpisom

Zverejňovanie

-

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • podanie žiadosti v podateľni Mestského úradu v B. Bystrici
 • pridelenie žiadosti v rámci oddelenia
 • spracovanie odpovede, prípadné dožiadanie doplnenia k žiadosti
 • odovzdanie vypracovaného stanoviska na podpis vedúcemu odboru a následne vedeniu mesta
 • odoslanie stanoviska žiadateľovi