Agendy

Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo mesta – Občan

Poznáte výnimočných ľudí?

V Banskej Bystrici žije veľa významných osobností a pôsobí mnoho inštitúcií, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno nášho mesta po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak takýchto ľudí, kolektívy či združenia poznáte, dajte nám o nich vedieť.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike pri významných jubileách alebo výročiach. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora mesta.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta na návrh Banskobystričanov a poslancov.

Čestné občianstvo Mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Vaše návrhy na laureátov za rok 2022 nám môžete posielať do 20. marca 2023 e-mailom na adresu: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE. Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete nižšie v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

V prípade otázok kontaktujte referentku Oddelenia kultúry pani Andreu Páleníkovú (048/4330 309, ocenenia@banskabystrica.sk).

Tešíme sa na vaše návrhy.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Návrhy na laureátov za rok 2022 môžete posielať do 20. marca 2023.

Poučenie

Vaše návrhy na laureátov za rok 2022 môžete posielať e-mailom na adresu: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE,

alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE.

Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa