Agendy

Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo mesta – Občan

Nominujte svojho laureáta

Koniec februára sa v meste pod Urpínom spája s oceňovaním najvýraznejších osobností v rôznych oblastiach. Aj v roku 2021 primátor mesta Ján Nosko odovzdá Čestné občianstvo, Cenu mesta a Cenu primátora významným ľuďom, ktorí doplnia mozaiku Banskej Bystrice. Vaše návrhy na laureátov za rok 2020 nám môžete posielať až do 15.11.2020.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora mesta.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta.

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a  v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Vaše návrhy nám môžete posielať e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE. Aby bol Váš návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnení dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete na stránke mesta.

Svoje návrhy nám môžete doručiť aj osobne do klientskeho centra. V prípade otázok môžete kontaktovať referentku Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Andreu Páleníkovu na telefónnom čísle +421484330309 každý pracovný deň.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

návrhy na laureátov môžete posielať do 15. novembra v roku

Poučenie

Vaše návrhy nám môžete posielať e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE

alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE.

Aby bol Váš návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnení dotazník s informáciami o navrhovanom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa