Agendy

Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo mesta – Občan

Poznáte výnimočných ľudí?

V Banskej Bystrici žije veľa významných osobností a pôsobí mnoho inštitúcií, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno nášho mesta po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak takýchto ľudí, združenia či kolektívy poznáte, dajte nám o nich vedieť.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora mesta. Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta. Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Aj tento rok primátor mesta Ján Nosko udelí Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2021 takýmto osobám či inštitúciám. Vaše návrhy na laureátov nám môžete posielať do 28. februára 2022 elektronicky (ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE) alebo poštou (Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE). Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Život v meste/Kultúra/Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo/Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

V prípade otázok kontaktujte referentku Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ BB pani Andreu Páleníkovu na telefónnom čísle +421 48 43 30 309 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 15:00 hod. Tešíme sa na vaše návrhy.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

návrhy na laureátov môžete posielať do 28. februára 2022

Poučenie

Vaše návrhy nám môžete posielať e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE

alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE.

Aby bol Váš návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnení dotazník s informáciami o navrhovanom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa