Všetky aktuality

Dokončili sme opravu Hutnej ulice

25. mája 2022

Hutná ulica na Fončorde je príjazdovou cestou k najväčším športoviskám v meste – Atletickému štadiónu SNP, Krytej plavárni Štiavničky či plážovému kúpalisku. Aj z tohto dôvodu bolo zámerom mesta odstrániť nevyhovujúci stav cesty, zlepšiť technickú situáciu a v neposlednom rade prispieť k bezpečnosti i krajšiemu vzhľadu. Celková suma obnovy miestnej komunikácie predstavuje sumu vo výške 258 000 eur. S rekonštrukciou úseku, ktorý sa začína […]

S revitalizáciou vnútrobloku v Sásovej sa blížime do finále

20. mája 2022

Rozsiahla plocha s rozlohou 4,5 hektárov, ktorá sa nachádza medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská zmenila za posledné mesiace svoju podobu. Najväčší verejný priestor na území mesta, aký sa kedy v histórii rekonštruoval, sa po rokoch dočkal komplexnej revitalizácie. V týchto dňoch stavebné práce finišujú, osádzajú sa herné prvky na detských ihriskách, realizujú sa terénne úpravy, ako aj výsadba […]

Cyklotrasy by mali prepojiť centrum s mestskými časťami

18. mája 2022

Banská Bystrica sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie úrovne cyklistickej infraštruktúry. Na výstavbu čakajú štyri úseky cyklotrás. Rozdrobenosť pozemkov vo vlastníctve súkromných majiteľov však situáciu sťažuje. Pri príprave projektov sa samospráva stretáva s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, potrebným výkupom pozemkov, s rozmanitosťou a členitosťou terénu.     Prvá cyklotrasa bola otvorená v auguste 2019. Vedie z centra mesta popri športovej hale, […]

V Banskej Bystrici sa uskutoční Olympijský festival detí

16. mája 2022

Európske mesto športu 2017 a tohtoročné dejisko najväčšieho športového sviatku na Slovensku – Európskeho olympijského festivalu mládeže po dvojročnej prestávke opäť podporí rozvoj športových aktivít detí a mládeže. Takmer 800 žiakov prvého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si zmeria svoje sily v troch termínoch. 19. mája 2022 odštartuje  podujatie v športovom areáli ZŠ Ďumbierska, 26. mája sa stane […]

Mesto nebude tolerovať čierne stavby, na majiteľa nelegálneho objektu v Sásovej podalo trestné oznámenie

12. mája 2022

Budova na Ďumbierskej ulici je jednou z ďalších nezákonných stavieb v Banskej Bystrici, ktorá je výsledkom benevolentného stavebného zákona. Napriek opakovaným štátnym stavebným dohľadom, výzvam, ako aj právoplatným rozhodnutiam na bezodkladné zastavenie stavebných prác, majiteľ nariadenia nerešpektoval a v činnosti pokračoval. Na základe posledného dozoru, ktorý vykonali zamestnanci stavebného úradu koncom januára 2022, podalo mesto trestné oznámenie na tunajšiu […]

Účasť pracovných stretnutí v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta je dôkazom záujmu o veci verejné

11. mája 2022

Koncom apríla 2022 sa v priestoroch mestského úradu uskutočnili stretnutia pracovných skupín, ktoré tlmočia názory a podnety vybraných skupín obyvateľstva. Ide o seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej rodinu, deti a mládež, obyvateľov v obtiažnych životných situáciách a marginalizované rómske komunity. Záujem v rámci realizácie Komunitného plánu mesta Banská Bystrica na najbližšie roky prejavili desiatky členov. V prospech ľudí, ktorí sa ocitli v kríze, […]

Zistite, čo sa v našom meste deje, a na čom sa pracuje

10. mája 2022

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vytvára samospráva nový nástroj pre komunikáciu s Banskobystričankami a Banskobystričanmi – Mestskú platformu otvoreného vládnutia.  Jej cieľom je prepojiť obyvateľov s mestom, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce a priestor dozvedieť sa informácie o aktuálnych projektoch. Po mnohých online stretnutiach pozývame už tento štvrtok, 12. mája od 16:30 hod. […]

V Banskej Bystrici pribudne 171 polopodzemných kontajnerov

9. mája 2022

S cieľom priniesť modernú, estetickú a efektívnu zmenu v oblasti zberu komunálnych odpadov,  prichádza Banská Bystrica s pilotným projektom polopodzemných kontajnerov vo vytypovaných mestských častiach. Prvé z nich by mali byť v spolupráci so zmluvným partnerom mesta, spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., zabudované v lokalite Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa na prelome leta a jesene tohto roka. Pôjde o 171 kusov kontajnerov, ktoré budú umiestnené […]

Od pondelka sa začína rozsiahla obnova cesty I/66 popri Hrone

6. mája 2022

O zámere rekonštrukcie cesty, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest, informovala samospráva už v marci tohto roka. Ide o veľkoplošnú opravu štvorkilometrového úseku, ktorý sa začína na Cementárskej ceste, pokračuje Partizánskou cestou, popri OC Terminal, rieke Hron až po napojenie sa na rýchlostnú cestu R1 na Huštáku. Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s., začína s prvou etapou prác v pondelok, 9. mája […]

Práce na najdlhšom úseku, ktorý sa kedy v Banskej Bystrici rekonštruoval pokračujú, pripraviť sa treba na čiastočné dopravné obmedzenia

5. mája 2022

Najdlhší úsek, aký sa doposiaľ v našom meste obnovoval, patrí k najvýznamnejším dopravným tepnám Banskej Bystrice. Okrem toho, že prechádza celou Fončordou a tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvaň-Kráľová, Podlavicami a Rooseveltovou nemocnicou, je aj hlavným ťahom pre trolejbusovú dopravu. So stavebnými prácami sa začalo ešte v novembri minulého roka. Následne sa po Veľkej noci pristúpilo k […]

Samospráva pracuje na Koncepcii rozvoja kultúry, pre širokú verejnosť spúšťa dotazníkový prieskum

4. mája 2022

Mesto sa uchádzalo a naďalej bude aktívne žiadať o množstvo grantov v rámci výziev Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, Vyššieho územného celku a iných. Banská Bystrica mala ambíciu stať sa Európskym hlavným mestom kultúry 2026 a zabojovala aj o titul Mesto kultúry 2022. Hoci samospráva úspešná nebola, v nastavených projektoch chce pokračovať. Aby mohla v oblasti kultúry napredovať, byť regionálnym kultúrnym […]

Súčasťou projektu Zelené sídliská bude aj udržateľná koncepcia parkovania

3. mája 2022

V súčasnosti snáď každé mesto na Slovensku rieši rastúci počet automobilov, a tým aj zvyšovanie nárokov na parkovacie plochy. Parkovanie na sídliskách už dávno nezodpovedá potrebám doby, a autá mnohokrát zaberajú verejné priestranstvá, ktoré by mohli slúžiť na iné aktivity. V rámci projektu Zelené sídliská pripravilo mesto Banská Bystrica dotazníkový prieskum zameraný na statickú dopravu. Cieľom samosprávy je identifikovať […]

Začala sa obnova Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde

29. apríla 2022

Začiatkom apríla sme spustili stavebné práce, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Ide o súčasť opatrení v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšiť schopnosť reakcie. Prvá etapa prác predstavuje sumu vo výške zhruba 500 tisíc eur. Mesto zároveň čaká na schválenie […]

Banská Bystrica reaguje na zmenu klímy zapájaním obyvateľov do realizácie okamžitých opatrení na sídliskách

29. apríla 2022

Participatívne plánovanie v projekte Zelené sídliská postúpilo do ďalšej fázy. Okrem prípravy hlavného projektového zámeru, pracuje mesto s odborníkmi a miestnymi lídrami priebežne aj na identifikácii a plánovaní realizácie drobných a nenáročných zelených (zeleň) a modrých (voda) opatrení na sídliskách s využitím potenciálu samotných obyvateľov. Pre overenie možností realizácie konkrétnych návrhov a záujmu komunít sa v mesiacoch marec a apríl uskutočnili obhliadky priamo v teréne. […]

V Rakytovskom žľabe bude ukážka plavenia dreva

27. apríla 2022

Na území, ktoré obhospodarujú Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. sa nachádza vodný žľab Rakytovo. Pred 22 rokmi bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2007 sa v ňom raz ročne prezentuje najstarší spôsob prepravy dreva.   Vo vodnom žľabe sa v sobotu 30. apríla 2022 uskutoční plavenie dreva. Mestské lesy otvoria podujatie o 9:30 hod., návštevníci si […]

Koncepcia elektroenergetiky prináša mestu konkrétne riešenia zlepšujúce aktuálny stav

27. apríla 2022

Skvalitňovať hospodárenie s energiami, rozvíjať udržateľné mestské prostredie a zvyšovať kvalitu života obyvateľov i organizácií, ktoré v Banskej Bystrici žijú a pôsobia, to sú v oblasti elektroenergetiky hlavné ciele samosprávy. V spolupráci so spoločnosťou STEFE, a.s., ktorá je najväčším dodávateľom elektrickej energie v meste, vznikla koncepcia energetickej infraštruktúry. Dokument predstavuje zhrnutie aktuálneho stavu a zároveň popisuje ciele a kroky, smerujúce k naplneniu strategických zámerov. […]

Bezplatná právna poradňa

25. apríla 2022

V stredu 27. apríla 2022 si Slovenská advokátska komora pripomína prijatie zákona o slobodnom a nezávislom výkone advokátskeho povolania. Tento sviatok komora oslavuje poskytovaním bezplatných právnych rád obyvateľom. Každý, kto má záujem o právnu pomoc, sa bude môcť poradiť s advokátmi. K dispozícii budú na Mestskom úrade na ulici Československej armády 26, a to 27. apríla 2022 v čase od 9:00 do […]

V meste pod Urpínom sa dnes začala prvá tohtoročná kosba

25. apríla 2022

Vlani sa Záhradnícke a rekreačné služby postarali o trávniky na ploche väčšej ako 713 ha. Z toho bolo v okolí bytových domov, na cintorínoch a v materských školách pokosených takmer 613 ha, v okolí ciest a komunikácií približne 35 ha a viac ako 8,5 ha plôch s inváznymi rastlinami. V jesennom období zasa zabezpečili vyhrabávanie trávnikov od lístia na takmer 57 […]