Aktuality

Súčasťou obnovy národnej kultúrnej pamiatky bude aj ozdravenie drevín

Mestský_park

V mestskom parku v minulosti pulzoval čulý spoločenský život. Banskobystričanky a Banskobystričania v ňom trávili voľný čas. Lokalita sa stala oázou pokoja, prechádzok a posedení. Slúžila na vzájomné stretávanie sa rodín i romantických schôdzok zaľúbencov. Samospráva má záujem park zachovať a citlivo zrevitalizovať pre ďalšie generácie. Po vyhlásení krajinársko-architektonickej súťaže a zverejnení víťazného architektonického návrhu, prebiehajú jednotlivé kroky vedúce ku komplexnej obnove parku naplánovanej na roky 2025 až 2026. Vzácne dreviny vysadené v minulosti však naďalej zostávajú v ohrození. Pre svoju ďalšiu existenciu vyžadujú bezodkladné zásahy. Mesto preto pripravilo projekt, v spolupráci so Záhradníckymi a rekreačnými službami, na ozdravenie drevín v parku. O financie na jeho realizáciu za takmer 70-tisíc eur požiadalo rezort kultúry.

Prvé zmienky o parku na Tajovského ulici siahajú do roku 1821. V 40-tych rokoch 19. storočia sa v priestore nazývanom Dolné lúky začalo s vysádzaním drevín. Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, v jej ochrannom pásme. Dominantou parku sú diagonálne alejové výsadby stromovej vegetácie a alejové výsadby po obvode parkovej plochy.

Mestský_park a
Stromy v mestskom parku 

V súčasnosti je stav parku nevyhovujúci a neplní svoj účel. Máme ambíciu zachovať v ňom druhovú rozmanitosť pôvodných drevín. Niektoré z nich sú, žiaľ, v havarijnom stave a ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. Pre ich záchranu je potrebné zabezpečiť nevyhnutný odborný zásah. Prvá etapa obnovy rozsiahlej národnej kultúrnej pamiatky v kritickom stavebno-technickom stave spočíva v sanácii nevyhovujúcej vegetačnej zložky a v odstránení náletových drevín. Celkovo predpokladáme ozdraviť 185 kusov stromov. Všetky kroky vykonáme v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. A taktiež aj s plánom ošetrenia drevín, ktorý vychádza z minuloročného dendrologického posudku spracovaného certifikovaným arboristom,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Z pôvodných druhov stromov sa dodnes zachovali hodnotné dreviny tvoriace druhovo rozmanité alejové a skupinové výsadby či solitérne dreviny. V najväčšom rozsahu ide o lipu, pagaštan konský, platan západný, agát biely, javor horský a mliečny. Menšie zastúpenie má buk lesný, jaseň štíhly a hrab obyčajný. V parku sú zastúpené aj ihličnaté dreviny z mladších výsadieb, a to smrek obyčajný a pichľavý, smrekovec opadavý, tujovec východný, cypruštek a borievka obyčajná. Krovinové porasty sú najviac zastúpené mahóniou, borievkou čínskou a borovicou kosodrevinou. Park je od roku 1994 národnou kultúrnou pamiatkou.

Udržanie zelenej zložky v dobrom stave je nevyhnutné pre bezpečný pohyb ľudí, ako aj zachovanie historickej hodnoty parku. Realizácia projektu sa uskutoční počas tohto roka v časovom období, ktoré povoľuje platná legislatíva na ošetrenie a ochranu drevín, podľa ich druhovej skladby. Výsledkom projektu má byť záchrana čo najväčšieho počtu pôvodných stromov a krov v havarijnom stave, kým pristúpime ku komplexnej obnove parku,“ konštatuje architektka Hana Kasová, odborná garantka projektu predloženého na Ministerstvo kultúry SR a mestská poslankyňa.

Mestský_park b
Mestský park

Pri realizácii projektu sa počíta so zapojením Podniku medzitrhu práce, n.o., v rozsahu pomocných prác. Pôjde hlavne o čistenie priestoru po odborných zásahoch a nakladanie materiálu.

„O financie na projekt sme požiadali z programu Obnovme si svoj dom, ktorého gestorom je Sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR. Celkovo pôjde o dotáciu vo výške 69 930 eur. Verím, že uvedené financie sa nám podarí získať, aby sa park stal kultivovaným prírodným prostredím pre návštevníkov. Z vlastných zdrojov mesto poskytne na projekt ozdravenia drevín 7 770 eur. Samospráva, okrem toho, na ošetrenie stromov a krov v mestskom parku vyčlenila vo svojom rozpočte na tento rok ďalších 50-tisíc eur,“ povedal Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

——————————————————————————————————————

Hodnotenie zdravotného stavu a stability drevín spracovala pred desiatimi rokmi Technická univerzita vo Zvolene. Cieľom bolo aktualizovať informácie o drevinách a zistiť ich biotechnický stav. Zmapovaných bolo 850 ks stromov a krov. Vybrané dreviny odporúčané na ošetrenie z danej inventarizácie, boli pred tromi rokmi zvlášť posúdené certifikovaným arboristom Ing. Martinom Kolníkom, ktorý navrhol aj ich bližšiu špecifikáciu ošetrenia s konkrétnym arboristickým zásahom. Posúdených bolo 240 ks stromov. Vlani bol vypracovaný aj dendrologický posudok zameraný na prieskum zdravotného stavu a stability vybraných drevín akustickým tomografom (aktualizovaný stav drevín po veternej kalamite v roku 2021). Aj tieto informácie sú cenným podkladom pre ďalšie kroky k obnove národnej kultúrnej pamiatky.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria