Aktuality

Podaná pomocná ruka pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii

PMP

Podnik medzitrhu práce, n. o., r.s.p. funguje v meste pod Urpínom už dvanásť rokov. Vďaka svojej činnosti poskytol prácu mnohým znevýhodneným a zraniteľným osobám, často so statusom ľudí bez domova. Vykonávaním spoločensko-prospešných služieb môžu získavať potrebné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti. Stretávame ich pri opravách dlažobných kociek v centre mesta, sú nápomocní pri kosení trávnikov či hrabaní lístia, maľovaní zábradlí i odstraňovaní buriny a odpadkov z verejných priestranstiev. S cieľom pomôcť im ešte viac sa začleniť do života, sa mestský sociálny podnik zapojil do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zameranej na zavádzanie housing-led prístupov a zabezpečenie dostupného bývania.  

V prípade, že bude Podnik medzitrhu práce úspešný a získa mimorozpočtové zdroje, začiatok realizácie projektu je naplánovaný na september 2024. Cieľom výzvy je zabezpečenie dostupného nájomného bývania so sprievodnými opatreniami ohrozeným skupinám obyvateľov. Zavádzanie housing-led prístupov (napr. housing first, rapid re-housing) znamená sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné bývanie vybranej cieľovej skupine spolu s vykonávaním sociálnych intervencií a odbornej pomoci (napr. právna, psychologická atď.), ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.

„Ambíciou podniku je vytvárať vhodné podmienky k sprístupneniu housing-led služieb na území mesta a v jeho blízkom okolí pre vybranú cieľovú skupinu, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácii.  Je, žiaľ, pravdou, že v dôsledku straty bývania vznikajú ľuďom i ďalšie problémy – zhoršený zdravotný stav, zadlženosť, strata sociálnych kontaktov, pracovných návykov a zručností či demotivácia, čo môže viesť k následnému vyčleneniu zo spoločenského života a izolácii. Poskytnutím komplexného balíka služieb v podobe odborného poradenstva a podpory zamestnania a  bývania, sa dosiahne eliminácia prekážok, ktoré ľuďom ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením bránia integrovať sa, začleniť sa do spoločnosti a uplatniť sa na trhu práce. Zámerom projektu je poskytnúť vybraným 45 zraniteľným osobám profesionálne terénne sociálne služby s cieľom zabezpečiť dostupné, udržateľné bývanie a poskytnúť pomoc a podporu pri uplatnení sa na trhu práce. Veríme, že prostriedky sa nám podarí získať, a tejto cieľovej skupine, ohrozenej chudobou, pomôžeme,“ hovorí projektová manažérka a ekonómka z Podniku medzitrhu práce, Lucia Babiaková.

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom svojho odborného útvaru, oddelenia sociálnej a krízovej intervencie, podporilo podmienku potrebnú pre registráciu sociálnej služby, ktorá je predpokladom uchádzať sa o podporné zdroje v rámci EŠIF výziev.

Výzva Hausing-led prístupov so sprievodnými opatreniami na zabezpečenie dostupného bývania je pre rôzne skupiny obyvateľov, ktorí splnia podmienky. Je určená nielen na sprostredkovanie cenovo dostupného bývania, ale aj na vykonávanie sociálnych intervencií a odbornú pomoc a podporu začlenenia sa týchto ľudí do bežného života. Vzhľadom na obmedzené financie poskytované prostredníctvom tohto projektu, je výzva ideálna ako podporný mechanizmus a nástroj najmä pre mestský sociálny podnik, ktorý aj priamo zamestnáva ľudí z cieľovej skupiny a vie tak s nimi efektívne pracovať,“ dopĺňa Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie.

Do výzvy rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sa zapojil aj Slovenský Červený kríž, Územný spolok Banská Bystrica, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou so zraniteľnými skupinami osôb. Za uplynulé tri roky sa im podarilo systematickou prácou s klientmi vrátiť z „ulice“ do pracovného života so samostatným bývaním 56 klientov. Zároveň, prostredníctvom programu Európskej komisie s názvom Safe homes  pomohli od novembra 2022 ku dnešnému dňu 140 vysídleným rodinám  z Ukrajiny a 20 rodinám zo Slovenska nájsť nový domov, prácu a zázemie.

V aktuálnom projekte sa zameriame najmä na ľudí bez domova, osoby s nízkym príjmom, jednočlenné rodiny s deťmi, zdravotne postihnutých, mladých dospelých odchádzajúcich z ústavnej starostlivosti, seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľov. Naším cieľom je do projektu zapojiť približne 115 klientov, z ktorých si 20 udrží bývanie aj po skončení projektu. Verím, že budeme úspešní,“ objasňuje Zuzana Stanová, riaditeľka SČK Územný spolok Banská Bystrica.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora