Aktuality

Vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom mesto pokračuje v realizácii viacerých projektov

Banská Bystrica

Po rozpútaní vojenského konfliktu vo februári minulého roka našli stovky odídencov z Ukrajiny nový domov aj v Banskej Bystrici. Samospráva sa spolu s Banskobystričanmi zmobilizovala a poskytla postihnutým pomoc v podobe šatstva, stravy, ubytovania, až po zabezpečenie vzdelávacieho procesu v mestských školských zariadeniach či služieb tlmočenia a jazykových kurzov pre dospelých. V tejto súvislosti sa mesto zapojilo do výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a bolo úspešné. Získané mimorozpočtové zdroje vo výške 2,3 mil. eur, ako refundácia výdavkov na zabezpečenie základných potrieb odídencov, použije samospráva na nevyhnutné rekonštrukcie, prípravu projektových dokumentácií či realizáciu viacerých projektov.  

Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci predložený návrh vedenia mesta prerozdeliť získanú sumu v objeme viac ako dva milióny eur do rôznych oblastí. Najväčšiu položku vo výške 1 mil. eur investuje samospráva do výstavby nájomných bytov na Ďumbierskej ulici.

Posledné roky boli pre všetkých náročné. Či už išlo o pandémiu alebo o utečeneckú krízu, štát v oboch prípadoch zlyhal. Od začiatku sme sa k týmto situáciám postavili zodpovedne a snažili sme sa byť maximálne nápomocní. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podali v nepoznaných situáciách pomocnú ruku. Hoci bola naša pomoc nezištná, som rád, že sme boli v projekte úspešní a vďaka financiám získaným prostredníctvom opatrenia FAST-CARE budeme môcť doplniť do rozpočtu chýbajúce prostriedky, napríklad na údržbu infraštruktúry. Zároveň budeme môcť dokončiť alebo zrealizovať projekty, na ktoré v minulosti v rozpočte neostávalo veľa prostriedkov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Na prípravu projektovej dokumentácie k plánovaným investičným zámerom plánuje mesto vyčleniť cca 315 000 eur. V oblasti sociálnych služieb pôjde o ďalšiu etapu rekonštrukcie priestorov Zariadenia pre seniorov KOMUCE na Krivánskej ulici (10 360 eur), dofinancovanie výdavkov potrebných na vybudovanie oddychovej zóny Magnólia pri Zariadení pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici (4 000 eur) a  údržbu objektov v sociálnej oblasti v objeme 69 000 eur. Zo získaných financií chce samospráva pokračovať v rekonštrukcii zanedbaného úseku vozovky – slepej ulice na Poľnej ulici (130 000 eur). Na stavebnú údržbu miestnych komunikácií mesto investuje ďalších približne 138 000 eur.

Proces výkupu pozemkov pre potreby budovania mestských cyklotrás je administratívne a časovo náročný. Pre jeho zjednodušenie, a tým aj urýchlenie celej výstavby plánovaných cyklotrás, chce mesto zabezpečiť externé služby dodávateľského charakteru (70 000 eur) spolu s výkupom pozemkov (230 000 eur).  Na údržbu cyklotrasy Hušták je vyčlenených cca 35 200 eur. Spracovanie geometrických plánov pre účely rozdelenia alebo zlúčenia pozemkov v súvislosti s budovaním cyklotrás predstavuje 8 000 eur.  Navýšenie prevádzkového príspevku pre ZAaRES je 60 000 eur.

K ďalším plánovaným projektom patrí napríklad prvá etapa záchrany originálneho umeleckého diela, niekdajšieho detského ihriska Hexagon pod Pamätníkom SNP (32 000 eur), dofinancovanie súťažného dialógu revitalizácie Námestia slobody (22 000 eur), odstránenie havarijného stavu strechy na bašte v Lazovnej ulici (12 000 eur), oprava kotercov v karanténnej stanici (cca 8 200 eur) i nákup krmiva pre zvieratá (6 000 eur).

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria