Aktuality

Samospráva pokračuje s prípravou Programu rozvoja mesta

Mestský úrad v Banskej Bystrici

Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 je strategický dokument, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti a smerovaní jeho rozvoja. Samospráva, v zmysle otvoreného vládnutia, realizuje prípravu programu na princípoch participácie, spolupráce a transparentnosti. Do procesu tvorby zapája odbornú i širokú verejnosť, pričom najbližšie online stretnutie, ktoré je venované predstaveniu návrhu dlhodobej vízie mesta do roku 2050 sa uskutoční vo štvrtok, 13. júla 2023 o 15:30 h. Odkaz na prihlásenie bude zaregistrovaným záujemcom zaslaný vopred. Zaregistrovať sa môžete na tomto linku.

Prvé online stretnutie, určené pre verejnosť, sa uskutočnilo koncom marca tohto roka. Následne sa stretlo vedenia mesta s vedúcimi odborov i oddelení mestského úradu a do participácie radnica zapojila aj deti zo základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V súčasnosti prebieha ku tvorbe dlhodobej vízie konzultačný proces s poslancami, členmi komisií a odbornou verejnosťou.

„Dnes všetci čelíme významným globálnym, regionálnym i miestnym výzvam, akými sú napríklad klimatické zmeny, geopolitická nestabilita, demografické zmeny, odchod mladých ľudí mimo mesta a pod. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa všetci obyvatelia spolu s kľúčovými aktérmi rozvoja mesta zhodli na jeho budúcom strategickom smerovaní. Budúcnosť by mala spočívať predovšetkým v atraktivite, konkurencieschopnosti a odolnosti,“ hovorí Milan Hagovský, expert v oblasti regionálneho rozvoja.

Program rozvoja mesta Banská Bystrica
Program rozvoja mesta Banská Bystrica

Jedným z ďalších krokov je tiež podujatie pre Banskobystričanky a Banskobystričanov, ktoré odštartuje proces verejného pripomienkovania a spolutvorby dlhodobej vízie mesta.

„Všetkých, ktorým záleží na tom, aby sa Banská Bystrica posunula vpred vo všetkých dôležitých smeroch, pozývame k spolupráci. Naším cieľom je odprezentovať návrh vízie mesta Banská Bystrica do roku 2050, ako aj koncept strategickej časti Programu rozvoja mesta 2030. Zároveň budeme záujemcov informovať o ďalšom postupe i o možnostiach participácie pri príprave dokumentu,“ uzatvára Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ Banská Bystrica.

Viac informácií o Programe rozvoja mesta 2030 je dostupných na tomto odkaze.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora