Aktuality

Reakcia na zavádzajúce tvrdenia Michala Handzuša

Zimný štadión
  • Michal Handzuš tvrdí, že na prevádzku zimného štadióna bolo vyčlenených 1,3 mil. eur

Uvedené tvrdenie je v celom rozsahu nepravdivé a v priamom rozpore s preukázateľným skutkovým stavom, nakoľko na prevádzku zimného štadióna nebolo nikdy vyčlenených 1,3 mil. eur. Dňa 30. januára 2023 bola medzi mestom a obchodnou spoločnosťou MBB a.s. podpísaná Zmluva č. 2/2023/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, ktorá bola preukázateľne poskytnutá vo výške 750 tis. eur ročne, a to na zabezpečenie celoročnej prevádzky štadióna stanovením zvýhodneného cenníka pre všetkých jeho užívateľov. Podpisu zmluvy predchádzalo schválenie dotácie uznesením mestského zastupiteľstva 13. decembra 2022 k návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2023 – 2025 číslo 17/2022 – MsZ. Predmetnú dotačnú zmluvu nájdete na tomto odkaze.

  • Podľa Michala Handzuša je úverové zaťaženie spoločnosti MBB a. s. príčinou nemožnosti komplexného financovania prevádzkovej potreby hokejovej školy na zimnom štadióne

Ako už bolo niekoľkokrát jasne deklarované, úverové zaťaženie súvisiace s rekonštrukciou zimného štadióna sa žiadnym spôsobom neprenáša do dotácie (čo je okrem iného zo zákona zakázané), a už vôbec nie do prostriedkov určených na financovanie hokejovej školy. Opätovne zdôrazňujeme, že úverové zaťaženie nie je nijako prenášané na ťarchu hokejovej školy. Dôrazne pána Handzuša žiadame, aby prestal opakovane šíriť tieto klamlivé a tendenčné informácie.

  • Michal Handzuš vyhlásil, že nijakým spôsobom nezasahoval do rekonštrukcie štadióna

Michal Handzuš bol od úplného začiatku rekonštrukcie zimného štadióna prizývaný  ako oficiálny konzultant pre účely projektovania zázemia a jeho vybavenia pre hokejovú mládež. Celá rekonštrukcia tohto zázemia bola hlavným projektantom a architektom rekonštrukcie realizovaná podľa vstupov a požiadaviek Michala Handzuša. Obnovou zázemia pod severnou tribúnou, a následne pod západnou tribúnou, bolo podľa jeho presných požiadaviek vytvorených šesť nadštandardných šatní pre mladšie ročníky a na slovenské i svetové pomery tri vysoko nadštandardné šatne pre dorastencov, kadetov a juniorov. Následne bolo rovnako celé vybavenie a zariadenie šatní obstarané na mieru, taktiež podľa jeho zadaní. Prikladáme informatívne zápisnice z pracovných stretnutí z 14. novembra 2019, 28. decembra 2018, 28. januára 2019, 26. februára 2019 a 19. marca 2019 k rekonštrukcii zimného štadióna, na ktorých bol priamo prítomný ako oficiálny konzultant.

  • Michal Handzuš tvrdí, že musel organizovať protest pred mestským zastupiteľstvom, pretože mu v tom čase bola zaslaná likvidačná faktúra v hodnote cca 30 tis. eur.

Dňa 13. apríla 2022 bola medzi obchodnou spoločnosťou MBB a.s. a Hokejovou školou Michala Handzuša podpísaná Nájomná zmluva č. 074/2022/ZŠ/Športová časť, ktorá bola vypracovaná podľa požiadaviek právneho zástupcu hokejovej školy. Zmluva je platná a účinná s dobou trvania päť rokov.

Obchodná spoločnosť MBB a. s. sa musela riadiť platne uzatvorenou zmluvou, pričom spomínaná faktúra zhruba v sume 30 tis. eur bola vystavená výlučne na podklade tejto zmluvy. Bez ohľadu na skutočnosť, že aj hokejová škola musí rešpektovať nimi uzatvorenú zmluvu, bol pán Handzuš upozornený na stretnutí s vedením mesta 18. januára 2023, a to priamo zástupcami spoločnosti MBB a.s., že bude nevyhnutné túto faktúru vystaviť, nakoľko sa jedná o zmluvnú povinnosť. Už 11. januára 2023 bol zo strany obchodnej spoločnosti MBB a.s. pánovi Handzušovi zaslaný dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, ktorým chcela obchodná  spoločnosť iniciatívne, v nadväznosti na mestom schválenú dotáciu,  zmierniť finančné dopady nájomnej zmluvy tak, aby nemusela byť faktúra vôbec vystavená. K podpisu dodatku zo strany hokejovej školy však došlo až 27. januára 2023. Následne MBB a. s. obratom vystavila a 1. februára 2023 odoslala hokejovej škole dobropis faktúry, a v súlade s podpísaným dodatkom taktiež dňa 1. februára 2023 aj novú faktúru na sumu 2,40 eur za služby spojené s nájmom užívaných priestorov. Nájomné za užívanie nebytových priestorov bolo v súlade so zmluvou fakturované vo výške 4 053 eur.

Počas rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnilo v aule zdravotníckej univerzity, mal už pán Handzuš doručený dobropis, ako aj novú doručenú faktúru na sumu 2,40 eur za energie a 4.053 eur za prenájom priestorov. Napriek tomu, že obchodná spoločnosť pri vystavovaní faktúr postupovala striktne podľa podpísanej nájomnej zmluvy, verejnosť aj rodičia boli zavádzaní a nepravdivo informovaní o týchto skutočnostiach. Z uvedeného dôvodu nemohol byť protest pred budovou mestského úradu organizovaný kvôli vystavenej faktúre v hodnote 30 tis. eur, ktorá v tom čase už neexistovala.

  • Michal Handzuš naznačuje, že hospodárenie štadióna je netransparentné

Obchodná spoločnosť MBB a.s. ľahko overiteľným a preukázateľným spôsobom k dnešnému dňu nevykazuje akékoľvek neuhradené záväzky po lehote splatnosti, t.j. nemá žiadne dlhy voči akýmkoľvek tretím osobám. Všetky objednávky, zmluvy a faktúry sú transparentne zverejnené zákonným spôsobom, a teda kedykoľvek a kýmkoľvek dohľadateľné na webovom sídle spoločnosti, ako aj v centrálnom registri zmlúv. Obchodná spoločnosť zo zákona podlieha každoročnému ekonomickému auditu, ktorý realizuje autorizovaný auditor resp. auditorská spoločnosť. K dnešnému dňu nebolo skonštatované akékoľvek porušenie zmluvných záväzkov alebo platnej legislatívy. Obchodná spoločnosť je taktiež povinná každoročne predkladať požadované ekonomické a účtovné dáta kontrolným orgánom Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré striktne kontroluje dodržiavanie záväzkov v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov na rekonštrukciu zimného štadióna.

Zároveň je obchodná spoločnosť na pravidelnej báze povinná poskytovať požadované ekonomické a účtovné dáta financujúcej banke, pričom rating spoločnosti u financujúcej banky ju radí medzi spoľahlivých a bezproblémových klientov. V roku 2021 bola kontrolnou skupinou hlavného kontrolóra mesta vykonaná detailná a komplexná kontrola prípravy, priebehu a vyhodnocovania všetkých verejných obstarávaní v počte 19, ktoré súviseli s rekonštrukciou zimného štadióna. Uvedená kontrola vo vzťahu ku každému jednému verejnému obstarávaniu neskonštatovala žiadne porušenia procesov verejného obstarávania a legislatívy.

  • Michal Handzuš tvrdí, že ceny energií sú rovnaké, ako vlani a skokový nárast nákladov na štadión spôsobili zlé manažérske rozhodnutia

Na každom z pracovných stretnutí s pánom Handzušom, ako aj v komunikácii smerom k verejnosti bolo deklarované, že do konca roku 2023 sú vysúťažené len ceny elektrickej energie. Ceny tepla vzrástli preukázateľne o viac ako 95 percent, ceny plynu minimálne trojnásobne a preukázateľne sa zvýšili aj mzdové náklady či ceny všetkých tovarov a služieb. Tieto nárasty sú nezávislé od rozhodnutia manažmentu mesta či obchodnej spoločnosti.

V tejto súvislosti si zároveň dovolíme poukázať na skutočnosť, že hokejová škola mala prostredníctvom dotácií poskytovaných zo strany mesta dlhodobo financovanú nielen celú prevádzkovú potrebu pri využívaní zimného štadióna na tréningovú a zápasovú činnosť, ale v sumách desiatok tisíc eur ročne aj financované náklady na vlastnú klubovú činnosť. Tvrdenie pána Handzuša, že jeho hokejová škola pri takomto masívnom financovaní zo strany mesta vykazuje pre rok 2023 finančnú stratu, resp. nedostatok prostriedkov len na vnútornú vlastnú klubovú činnosť vo výške 140 tis. eur je preto otázne.

Je zjavné, že zlé manažérske rozhodnutia nie sú na strane mesta Banská Bystrica, a ani na strane obchodnej spoločnosti MBB a.s. Pre porovnanie uvedieme, že všetky športové kluby pôsobiace na území mesta disponujú viac či menej početnou členskou základňou, majú taktiež náklady na trénerov, dopravu, stravné, ubytovanie, štartovné atď., pričom si všetky tieto výdavky platia z vlastných zdrojov, a to vrátane výdavkov za užívanie športovej infraštruktúry. Zo strany mesta im tento rok nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc.

Bez ohľadu na vyššie uvedené si mesto Banská Bystrica uvedomuje, že dotácia pre spoločnosť MBB a.s., vo výške 750 tis. eur, a to aj napriek príspevku profesionálneho klubu HC’05 a.s. vo výške 150 tis. eur, nepostačuje na celoročnú prevádzku zimného štadióna. Preto v rámci svojich možností naďalej, ako bolo už niekoľkokrát uvedené, hľadá spôsoby dofinancovania jeho prevádzky. Berúc však na zreteľ situáciu v ostatných športoch na území mesta, považujeme za spravodlivé, aby sa na prevádzke športoviska v primeranej miere podieľala aj hokejová škola Michala Handzuša rovnako, ako to robia iné športové kluby. Spoločné riešenie budeme hľadať na rokovaní so zástupcami hokejovej školy počas budúceho týždňa. Veríme, že spoločne sa nám situáciu podarí vyriešiť v čo najkratšom čase v prospech športovej aj hokejovej verejnosti.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie