Aktuality

Prijímame žiadosti o poskytnutie štipendia

Študenti

Študenti stredných a vysokých škôl môžu v školskom roku 2023/2024 získať štipendium z Fondu Andreja Hanzlíka. Poskytnuté bude stredoškolákom a vysokoškolákom zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Štipendium udeľujeme od roku 2009. Žiadateľom môže byť len fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v meste pod Urpínom, a ktorá sa po ukončení štúdia vráti minimálne na dva roky do nášho mesta. Ak študent v období podávania žiadosti nemá 18 rokov, urobiť tak môže za neho jeho zákonný zástupca.

Žiadosť o štipendium spolu s prílohami, ktoré sú zverejnené na webe mesta http://www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-o-stipendium-z-fondu-a-hanzlika, môžu žiadatelia doručiť na Klientske centrum MsÚ Banská Bystrica do 15. septembra 2023. Pri posudzovaní sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru, ako aj na sociálne a majetkové pomery študenta.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora