Aktuality

Praktické informácie o referende

Referendum_foto_TASR

Počas najbližšej soboty, 21. januára 2023 sa uskutoční v poradí deviate referendum v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Obyvatelia v ňom budú odpovedať len na jedinú otázku súvisiacu so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR.

Hlasovať je možné vo svojom volebnom okrsku, teda v mieste trvalého bydliska, alebo hocikde inde na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže o jeho vydanie požiadať osobne, ako aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom v úradných hodinách na banskobystrickom mestskom úrade (Matričný úrad a ohlasovňa pobytu), najneskôr však v posledný pracovný deň pred referendom, a to 20. januára 2023 do 15:00 hod. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi, ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec preukaz doručí.

O špeciálny spôsob hlasovania môže požiadať osoba, ktorá má ku dňu uskutočnenia referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ako aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Žiadosť sa podáva zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie do piatka, 20. januára tohto roka najneskôr do 12:00 hod. na tel. čísle 048/4306 288. V telefonickej žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, rodné číslo, adresu trvalého bydliska a adresu miesta, na ktorom bude volič hlasovať špeciálnym spôsobom.

Zo závažných, hlavne zdravotných dôvodov, nie ale kvôli ochoreniu COVID-19, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec, resp. mesto o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Nahlasovanie žiadostí o voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod. na tel. číslach 048/4330 720 a 4330 726. V deň referenda, 21. januára 2023 najneskôr do 18:00 hod., je možné o voľbu do prenosnej volebnej schránky požiadať priamo okrskovú volebnú komisiu na tel. číslach 048/4330 311 alebo 4330 314. Potrebné je uviesť meno a priezvisko voliča, jeho trvalý pobyt, dôvod hlasovania do prenosnej volebnej schránky, poschodie a približný čas hlasovania.

V Banskej Bystrici bude v sobotu, 21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 hod. otvorených 78 volebných okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende. Kompletný zoznam je zverejnený na stránke: https://cdn.banskabystrica.sk/2022/11/Okrsky-pre-referendum-na-uzemi-mesta-Banska-Bystrica.pdf.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Všetky podrobnosti nájdete na tomto odkaze.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora