Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 7.11.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 31. 10. 2023

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 7. november 2023 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 10 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Akčný plán na rok 2024

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 14/2023 – kontrola stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v roku 2021 a 2022 (v kontrolovanom subjekte: Mestský úrad, Banská Bystrica)

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

12. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2023 – kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole Sásovská cesta 21, Banská Bystrica v 1. polroku 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

13. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2023 – kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady nákladov za stravovanie v školskej jedálni pri Materskej škole Lazovná 32, B. Bystrica vo vybranom období roka 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

14. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

15. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 13.9.2023 do 31.10.2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

16. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 19. septembra 2023

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

17. Interpelácie poslancov

18. Diskusia

19. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

 • Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
 • Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
 • Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
 • Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie
 • Informatívna správa – Zmluva č. 1957/2013 o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch – možnosti ďalšej spolupráce

 

Na zasadnutie pozývam:

 1. poslancov MsZ
 2. hlavného kontrolóra mesta
 3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
 4. riaditeľa MBB a.s.
 5. náčelníka MsP
 6. vedúcich zamestnancov MsÚ
 7. zástupcu okresnej prokuratúry
 8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
 9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia