Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20.6.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 13. 6. 2023

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 20. jún 2023 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 56/2023 – MsZ zo dňa 7.2.2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu bodu IV. uznesenia č. 91/2023 – MsZ z 18. 4. 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zmenu uznesenia č. 1051/2018 – MsZ zo dňa 24. apríla 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na zmenu uznesenia č. 16/2022 – MsZ zo dňa 13.12.2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Úverová politika Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

15. Návrh Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Program rozvoja mesta Banská Bystrica na rok 2024 – 2030 – informácia o príprave

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 9 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 9 – požiadavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2022

Predkladá: Mgr. Viliam Pischko, náčelník MsP

20. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. …/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Zmena zástupcov mesta v orgánoch n.o., ktorých zakladateľom je Mesto Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

23. Voľba členov Komisie MsZ pre mestské časti – neposlancov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

24. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2023 – kontroly zákonnosti postupu pri verejnom obstarávaní v súvislosti so zadávaním zákazky na predmet „EYOF 2022 Zdravotná služba“, vyhlásenej dňa 17. 6. 2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 139/2022 pod zn. 29708 – WNS

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2023 – kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve k 31. 12. 2022 v Základnej škole Sitnianska 32

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2023 – kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve k 31. 12. 2022 v Centre voľného času Havranské

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 9/2023 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 5/2022 – kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 1 – Tulská 13 v roku 2018

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 10/2023 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2022 – kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta na opravu schodiska a zhotovenie zábradlia na ulici Tulská 87 – Tulská 97 v roku 2018

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

30. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

31. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 12.4.2023 do 13.6.2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

32. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 18. apríla 2023

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

33. Interpelácie poslancov

34. Diskusia

35. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa: Tvorba 2. akčného plánu Otvoreného vládnutia v samospráve Banská Bystrica 2023/2026

– Informatívna správa o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

– Informatívna správa: Spoločné hľadanie riešenia pre transparentné a udržateľné financovanie športu v Banskej Bystrici

– Výročné správy organizácií, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica za rok 2022

– Informatívna správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2022

– Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia