Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 18.4.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

 

Banská Bystrica, 12. 4. 2023

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 18. apríl 2023 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Úverová politika Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 16/2022 – MsZ zo dňa 13.12.2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

13. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Manažment údajov Mesta Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 8/2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Vyjadrenie zriaďovateľa k návrhu o udelenie čestného názvu „Základná škola Slovenského národného povstania“ Trieda SNP 20

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Zmena zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Vyhodnotenie aktivít za rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

22. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta za rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

23. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať stavbu – Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, SO 107.1 Prekládka plynu STL DN300, Vetva A – inžiniersku stavbu do majetku SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

24. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať stavbu – Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, SO 107.4 Preložka zemné vedenie SSD – Vetva A – inžiniersku stavbu do majetku Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

25. Návrh na schválenie zástupcov Mesta do Dozorných rád obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je Mesto Banská Bystrica alebo s majetkovom účasťou Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

26. Voľba členov komisií MsZ – neposlancov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

27. Voľba členov Výboru č. 7 pre mestské časti Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce – neposlancov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

28. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2022 – kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na rekonštrukciu mestských komunikácií za obdobie rokov 2020 – 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

29. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2023 – kontroly hospodárenia v informačnom centre mesta Banská Bystrica v roku 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

30. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2023 – kontroly hospodárenia v turistickom informačnom centre mesta Banská Bystrica v roku 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

31. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2023 – kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach Mesta Banská Bystrica v roku 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

32. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2023 – kontroly plnenia Zmluvy č. 2/2023/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta (ďalej aj ako „Zmluva“) v termíne do ďalšieho rokovania mestského zastupiteľstva plánovaného v apríli 2023. Predmetom kontroly je hospodárnosť a efektívnosť použitých verejných financií a dodržiavanie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

33. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

34. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 1. 2. 2023 do 11. 4. 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

35. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. februára 2023

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

36. Interpelácie poslancov

37. Diskusia

38. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia