Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 12.12.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 5. 12. 2023

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 12. december 2023 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2022 o miestnych daniach a poplatku Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č…./2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …./2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 – informatívna správa

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2026

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Banská Bystrica č. 5

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Informácia o zámere Mesta Banská Bystrica uzatvoriť dodatok č. 1 k zmluve č. 1957/2013 o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať stavbu – Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A, SO 101.1.3 Preložka vodovodu – inžiniersku stavbu do majetku StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, časť Hušták- Belveder , Zmeny a doplnky č. 2 funkčnej zóny G – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2024

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 18/2023 – kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 10/2022 – kontrole verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 19/2023 – kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 11/2022 – kontrole verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole Slobodného slovenského vysielača

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 20/2023 – kontrola evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v Základnej škole, Pieninská 27, Banská Bystrica, v školskom roku 2021/2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2024

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

24. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 2.11.2023 do 5.12.2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

25. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. novembra 2023

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

26. Interpelácie poslancov

27. Diskusia

28. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

– Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia