Aktuality

Navrhnite ideové zámery do Integrovanej územnej stratégie

Ideathon

V sobotu, 1. apríla 2023 sa v Robotníckom dome uskutočnil prvý Ideathon. Ide o inovatívny participatívny formát, kde viac ako 20 rôznych aktérov prinieslo množstvo ideových námetov pre rozvoj územia Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica (MFO Banská Bystrica). Momentálne sa výsledky spracúvajú a následne budú uverejnené. S cieľom rozšíriť možnosti zapojenia čo najväčšieho počtu obyvateľov, samospráva spúšťa aj online Ideathon. Do 24. apríla tohto roka je možné navrhovať ideové námety, a prispieť tak ku doplneniu, ako aj vypracovaniu nových projektových zámerov.  

Integrovaná územná stratégia MFO Banská Bystrica predstavuje dôležitý rozvojový dokument, prostredníctvom ktorého môže samospráva čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Kľúčová je preto identifikácia konkrétnych projektov, ktoré je možné realizovať v prospech mesta, ale aj v širšieho regiónu. Zbieranie ideí na Ideathone, počas prvej aprílovej soboty, bolo zamerané na riešenia v oblastiach moderného a dobrého spravovania, zelených a sociálnych tém.

„Na stretnutí vzniklo množstvo návrhov pri formovaní projektov potrebných pre rozvoj mesta a jeho okolia. Cieľom stretnutia bolo prepojiť samosprávu, obyvateľov, kľúčové inštitúcie a regionálnych podnikateľov. Je potrebné, aby sme  si na vzájomnú komunikáciu osvojili nielen osobné stretnutia, ale aj online nástroje, ktoré už v súčasnosti využívajú svetové metropoly, od ktorých sa chceme inšpirovať. Iba takouto spoluprácou dokážeme reagovať na výzvy súčasného sveta a byť úspešní v čerpaní zdrojov na realizáciu našich zámerov. Možností ako získať financie z externých zdrojov na niektoré oblasti je pomerne veľa. Aby však boli projekty kvalitné a udržateľné, je viac ako nutné spolupracovať naprieč celým mestom, jeho územím a s rôznymi sektormi,“ hovorí Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Realizácia Ideathonu, ktorá vznikla v rámci mestskej Iniciatívy pre otvorené vládnutie, je technicky podporená expertmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a partnerskej organizácie Dialogue centre, n.o. Obyvatelia, zástupcovia občianskej spoločnosti, sektoru vzdelávania, podnikateľov a miestnej samosprávy môžu navrhovať svoje ideové námety do Integrovanej územnej stratégie aj online, prostredníctvom formulára.

Banskobystrický Ideathon
Banskobystrický Ideathon

„Súčasťou aktivít nového participatívneho konceptu bude aj ďalšie konzultačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 14. apríla 2023 od 14:00 h. v Robotníckom dome. Veríme, že aktívne obyvateľky a obyvatelia Banskej Bystrice a okolia využijú ďalšiu príležitosť a prispejú dobrými nápadmi k rozvojovým projektom mesta. Všetky navrhnuté ideové zámery budú vyhodnotené tematickými pracovnými skupinami Integrovanej územnej stratégie na základe rámcových kritérií vypracovaných v rámci doterajšieho participatívneho procesu. Odporučené ideové zámery budú predložené na verejné hlasovanie. Výsledky s odporúčacím charakterom budú prezentované Kooperačnej rade Integrovanej územnej stratégie FMO BB. Navrhnuté ideové zámery zahrnieme aj do procesu prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2030, predchádzajúceho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica, ktorého programová časť sa bude tvoriť počas jarných a letných mesiacov tohto roka,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Viac informácií o Ideathone nájdete na webovej stránke mesta: https://www.banskabystrica.sk/ideathonbb.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora