Aktuality

Banská Bystrica získala titul ENVIROMESTO 2023

Revitalizácia verejných priestranstiev

Prírode blízke hospodárenie v mestských lesoch, energetické zhodnocovanie zeleného odpadu, mozaikovité kosenie trávnikov, zelené strechy, budovanie polopodzemných kontajnerov, dažďové záhrady, rekonštrukcia materských škôl so znižovaním energetickej náročnosti budov, revitalizácia verejných priestranstiev so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru či napríklad organizácia úspešného podujatia EYOF. Banská Bystrica  sa môže pochváliť desiatkami projektov a aktivít, ktoré nielenže skvalitňujú životné prostredie, ale zároveň nimi dokáže reagovať na súčasnú klimatickú zmenu. Vďaka tomu uspela a spomedzi jedenástich zapojených miest z celého Slovenska sa stala celkovým laureátom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023.

Banská Bystrica získala ocenenie v národnej súťaži Enviromesto naposledy v roku 2019. Zásluhou mestskej organizácie Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. sa stala víťazom v  kategórii Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra. V aktuálnom roku udelila národná hodnotiaca komisia mestu pod Urpínom celkový titul za systematický rozvoj environmentálnych oblastí, zapájanie všetkých skupín obyvateľstva pri plánovaní a realizácii projektov zameraných na skvalitňovanie životného prostredia, ako aj za vytváranie strategických partnerstiev s rôznymi organizáciami.

Zodpovednosť a záväzky voči kvalite životného prostredia nám nie sú ľahostajné. Svedčí o tom aj toto ocenenie, ktoré si veľmi vážime. Banská Bystrica je najzelenšie krajské mesto na Slovensku a chce ním aj ostať. Vytváranie zdravého životného prostredia a starostlivosť oň patrí medzi naše priority. V posledných rokoch sa nám podarilo zrealizovať mnoho projektov, ktoré významným spôsobom prispeli k jeho zlepšeniu. Rovnako na ďalšie obdobie pripravujeme investície a zámery, ktoré budú mať tiež pozitívny environmentálny dopad na naše mesto. Zamerať sa chceme najmä na zvýšenie klimatickej odolnosti, podporu obehového hospodárstva, nízkoemisnú dopravu, energetiku a starostlivosť o zeleň. Ďakujem projektovému tímu mestského úradu za perfektnú prácu, ako aj všetkým, ktorí sa v tejto oblasti angažujú,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Banská Bystrica sa má čím pochváliť

Svoju prihlášku do projektu ENVIROMESTO postavila samospráva aj na úspešnom podujatí Európsky olympijský festival mládeže EYOF, ktorého dejiskom sa stala Banská Bystrica v roku 2022. Práve EYOF bol organizovaný aj na báze udržateľnosti a vďaka mnohým zavedeným opatreniam niesol prívlastok zelený.

Organizačný výbor a mesto Banská Bystrica dizajnovali EYOF od samého začiatku ako zelené podujatie s jasne definovaným súborom opatrení smerujúcich k zníženiu jeho ekologickej stopy. Súčasťou festivalu bola ekologická preprava, kvalitné odpadové hospodárstvo, opakovane použiteľné výrobky, výsadba stromov, podporné programy, ale aj desiatky dobrovoľníkov, ktorí sa starali o dodržiavanie princípov udržateľného športu,dopĺňa vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta MsÚ Martin Lakanda.

Banská Bystrica vyzdvihla vo svojej prihláške kultúrnu a vzdelávaciu funkciu mestských lesov,  projekty Zelené sídliská, ktoré sa tvorili spolu s obyvateľmi a v súčasnosti sú v štádiu príprav projektových dokumentácií. Nemenej pozoruhodná aktivita, na ktorú mesto upozornilo je obnova mokrade a lúky v Laskomerskej doline, zrealizované projekty revitalizácie vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, aktualizácia Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica – II. etapa. Dôležitý je aj projekt Reakcia  na zmenu klímy mesta Banská Bystrica – APMA, ktorý samospráva postupne napĺňa, behaviorálne postrčenia jednotlivcov k zmene ich správania sa poukázaním na konkrétne nedostatky a znečisťovanie životného prostredia, podpora cyklodopravy a mnoho ďalších.

V reakcii na zmenu klímy a znižovania uhlíkovej stopy pri údržbe verejnej zelene pristúpili k viacerým  zmenám aj pracovníci ZAaRES-u. Tam, kde je to vhodné, postupne prechádzajú na ekologickú formu údržby zelene zameranú na elektrické mechanizačné prostriedky a zmenu manažmentu kosieb. Odpad vzniknutý pri kosení trávnikových plôch tvorí približne 67 % z  celkového množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Od začiatku roka 2023 sa BRO z kosieb energeticky a materiálovo zhodnocuje v bioplynovej stanici. Z bioplynu sa následne generuje elektrická energia. Zvyškový materiál, ktorý sa na plyn nerozloží, t. j. digestát, je možné následne použiť ako hnojivo,“ dopĺňa 2. viceprimátor Martin Majling.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria