Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať Koncepciu rozvoja kultúry na najbližšie roky

Kultúra v Banskej Bystrici, foto: Hein

Participácia je jedným z pilierov otvoreného vládnutia, ku ktorým sa Banská Bystrica hlási. Zapojenie verejnosti do procesu tvorby strategického dokumentu je mimoriadne dôležité. Samospráva preto predkladá prvé dve časti Koncepcie rozvoja kultúry na verejné pripomienkovanie. Jednotlivé pripomienky môžu obyvatelia zasielať prostredníctvom online formulára do 30. septembra 2022.

Kvalitná a moderná Koncepcia rozvoja kultúry na lokálnej úrovni je nevyhnutná cesta pre ďalší rozvoj mesta v súlade s celosvetovými trendmi. Samospráva preto intenzívne pracuje na Koncepcii rozvoja kultúry do roku 2030, pričom jedným zo základných predpokladov je širokospektrálna spolupráca založená na „Partnerstve pre kultúru“.

Pri navrhovaní koncepcie počítame s kultúrou v celej škále jej vnímania a vstupujeme do širších vzťahov. Investície do kultúrnych organizácií, projektov či infraštruktúry sú totiž investíciami do spoločných hodnôt, tvorivosti, rozvoja kompetencií, zručností, vzdelávania i do komunitného života. Zároveň majú pozitívny dopad aj na ekonomiku, cestovný ruch a ďalšie oblasti,“ hovorí Jana Očenášová, vedúca Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

V rámci participácie boli do procesu tvorby koncepcie zapojení obyvatelia, ktorým záleží na rozvoji a prosperite kultúry v Banskej Bystrici. V termíne od 4. mája do 4. júna tohto roka mohli vyjadriť svoje názory, potreby a postrehy v dotazníkovom prieskume. Momentálne môže široká verejnosť pripomienkovať východiská a analytickú časť koncepcie do 30. septembra 2022. Dokument spolu s online formulárom sú zverejnené na webovej stránke mesta.

„Ďakujeme za každú jednu pripomienku, ktorá nám pomôže v ďalšom smerovaní. Dôležitou súčasťou procesu je diskusia s odbornou verejnosťou, ktorá bude do tvorby dokumentu zapojená prostredníctvom skupinových diskusií už od tohto septembra. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí dopracovať ku kvalitnému a modernému dokumentu v prospech nášho mesta,“ dopĺňa Jana Očenášová.

Všetky potrebné informácie ku Koncepcii rozvoja kultúry nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/kultura/koncepcia-kultury/.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora