Aktuality

V meste pod Urpínom sa dnes začala prvá tohtoročná kosba

IMG_9540

Vlani sa Záhradnícke a rekreačné služby postarali o trávniky na ploche väčšej ako 713 ha. Z toho bolo v okolí bytových domov, na cintorínoch a v materských školách pokosených takmer 613 ha, v okolí ciest a komunikácií približne 35 ha a viac ako 8,5 ha plôch s inváznymi rastlinami. V jesennom období zasa zabezpečili vyhrabávanie trávnikov od lístia na takmer 57 hektároch. V tomto roku je naplánovaných maximálne osem kosieb. Počas každej z nich sa upraví vyše 200 ha zatrávnenej plochy. Z tejto výmery sa viac ako 60 percent nachádza vo svahu. Tým patrí Banská Bystrica medzi najsvahovitejšie slovenské mestá.

Zamestnanci ZAaRES-u od pondelka 25. apríla 2022 začali s kosbou vo ôsmich lokalitách mesta, ktoré sú vytypované najmä v závislosti od veľkosti trávnatého porastu. V zmysle pasportu zelene sú trávnikové plochy rozdelené do intenzifikačných tried, pričom kosenie sa uskutoční počas sezóny dva až osemkrát. Celková výmera kosených plôch počas jednej kosby v meste je viac ako 217 ha, z ktorých rovina predstavuje len 38 percent a svahy až 62 percent.

Predpokladáme, že v nastávajúcej sezóne v závislosti od počasia a klimatických podmienok sa bude kosiť šesť až osemkrát historické centrum mesta. Rovnako aj mestské časti vo vnútri hradieb mesta v okolí ulíc M. Rázusa, Vansovej, Katovnej a Kollárovej. Ďalej i mestské parky a parčíky, spolu v jednej kosbe približne 22 ha, ako aj okolie detských ihrísk, herných prvkov a kvetinových záhonov. Na sídliskách v okolí bytových domov predpokladáme štvor až päťnásobné kosenie,“ povedal Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Počas tohto roka budú pokračovať aj kosby extenzívnych plôch na podporu biodiverzity rastlinných druhov tráv, poľných kvetov a lepšiu migráciu hmyzu a drobných živočíchov. Plochy ZAaRES označení tabuľkami s informáciami o zmenenej technike kosenia. Na niektorých plochách extenzívnych trávnikov, v okolí ulíc Bernolákova a Sládkovičova, sa zrealizuje mozaikovité kosenie, pričom bude obmedzená nekosená časť výmery na jednotlivých stanovištiach.

Až 88 percent plôch z celkovej výmery trávnikových plôch budú kosiť kmeňoví zamestnancami. O zvyšnú časť sa postará vysúťažená externá firma. Starostlivosť o trávniky v  cintorínoch a materských školách dodávateľsky zabezpečí Podnik medzitrhu práce. Počítame, že kosiť budú štyrikrát. Pri starostlivosti o trávnikové plochy sme zazmluvnili aj odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, ktorí budú vyhrabávať trávnikové plochy v 22 lokalitách,“ doplnil Adrián Kostúr zo Záhradníckych a rekreačných služieb.

Starostlivosť o zeleň nesúvisí len s kosením. Týka sa aj trávnikov a kvetinových záhonov, ako aj drevín a krov v mimovegetačnom období. V priebehu zimných mesiacov boli realizované revitalizačné zásahy do krovitej a stromovej vegetácie v štyroch častiach na sídlisku Fončorda a troch lokalitách v centre mesta. Celková zrevitalizovaná plocha predstavuje 4,2 ha. Zmladzovacie rezy krov boli vykonané na 85 percent sídliska Sásová – Rudlová. Za obdobie vegetačného kľudu zamestnanci ZAaRES-u zmladili 12 452 krov a 8 340 m2 živých plotov.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora