Aktuality

V Banskej Bystrici pribudne 171 polopodzemných kontajnerov

Ilustračná foto: hnedé polopodzemné kontajnery so štvorcovou základňou, zdroj: molok.com

S cieľom priniesť modernú, estetickú a efektívnu zmenu v oblasti zberu komunálnych odpadov,  prichádza Banská Bystrica s pilotným projektom polopodzemných kontajnerov vo vytypovaných mestských častiach. Prvé z nich by mali byť v spolupráci so zmluvným partnerom mesta, spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., zabudované v lokalite Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa na prelome leta a jesene tohto roka. Pôjde o 171 kusov kontajnerov, ktoré budú umiestnené na 23 stojiskách. Po ich osadení by sa mal zlepšiť aktuálny stav, ako aj estetický vzhľad. Zároveň sa očakáva zmiernenie problémov s hlodavcami, zápachom i neporiadkom. Náklady súvisiace so zavedením nového systému zberu odpadu sú zahrnuté v cene za jeho vývoz.

Samospráva sa problematike budovania polopodzemných kontajnerov venuje dlhodobo. V procese spracovania projektovej dokumentácie citlivo zvažovala predovšetkým ich umiestnenie a s tým súvisiace zabratie verejného priestranstva, predovšetkým zelene i existujúcich  parkovacích plôch. Mesto preto prijalo rozhodnutie, na základe ktorého bol pôvodne plánovaný typ polopodzemných nádob okrúhlej základne nahradený štvorcovou, čím došlo k úspore približne 15 parkovacích miest. Zároveň vznikol v daných lokalitách priestor pre vytvorenie niekoľkých nových parkovacích miest.

Výber lokalít pre prvé polopodzemné kontajnery v našom meste bol ovplyvnený aj limitujúcimi podmienkami existujúcej infraštruktúry, či už zabudovanými inžinierskymi sieťami, ale aj finančnými a technickými nárokmi na ich prekládku. Ďalším dôležitým faktorom bol existujúci dopravný režim, hustota zástavby a komplexnosť zberového rajónu.

„Veľmi ma teší, že sa konečne naše dlhodobé plány stávajú realitou a v niektorých mestských častiach môžu vzniknúť prvé lastovičky v podobe moderných a estetických polopodzemných nádob. Zvýši sa efektivita zberu odpadu, pretože nádoby disponujú väčšou kapacitou a sú vybavené senzormi naplnenia. To je spojené s nižším dopravným a emisným zaťažením ulíc i úsporou finančných prostriedkov. Verím, že sa nám pilotný projekt podarí zrealizovať, obyvatelia budú spokojní a zvyknú si na nové rozmiestnenie stojísk. Zároveň dúfam, že budeme môcť pokračovať v príprave projektov a budovaní aj v ostatných mestských častiach tam, kde to bude možné,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Polopodzemné kontajnery sú určené na zber zmesového komunálneho odpadu, papiera, plastov, tetrapakov, skla, kovov, ale aj biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Jeden polopodzemný kontajner nahradí zberovou kapacitou šesť bežných kontajnerov, zaberá menšiu plochu, dochádza v ňom k vyššiemu zhutneniu odpadu a umiestnením pod zemou sa znižuje intenzita jeho biologického rozkladu spojeného so zápachom.

„Zber odpadu z kontajnerov je zabezpečovaný špecializovaným vozidlom s hydraulickou rukou. Kontajnery sa vyprázdňujú zospodu, vďaka čomu ostáva vhadzovací otvor čistý. Ich hĺbka znemožňuje opätovné vyhadzovanie odpadu, a tak v okolí takéhoto typu kontajnerov nevzniká neporiadok. Zároveň, v zimnom období sneh nebude prekážkou pri manipulácii s kontajnermi a ich vyprázdnením,“ dopĺňa Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici

Súčasných 46 stojísk nádob na zber odpadu v mestskej časti Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa nahradí po novom 23 stojísk polopodzemných kontajnerov. Tým dôjde k zlúčeniu miest zberu zmesového odpadu s miestami triedeného zberu plastov, papiera, skla, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov v súlade s legislatívnou požiadavkou, podporujúcou efektivitu triedenia komunálneho odpadu. Pri realizácii síce dôjde na niektorých miestach k zabratiu existujúcich parkovacích miest, avšak súbežne budú nahradené plochami v priestoroch pôvodných kontajnerových stojísk odstránením kovových prístreškov, alebo stavebnou úpravou povrchov. V dotknutých mestských častiach by tak malo vzniknúť celkom 16 nových parkovacích miest.

„Verím, že nové polopodzemné kontajnery sa budú obyvateľom mesta Banská Bystrica páčiť, zvyknú si na zmenu systému zberu podobne ako v iných mestách a osadenie nových kontajnerov povedie k ešte lepším výsledkom triedeného zberu v meste,“ uzatvára Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Cieľom samosprávy je postupné zabudovanie polopodzemných kontajnerov vo viacerých lokalitách. Plánovaný návrh ich rozmiestnenia je uvedený na webovej stránke mesta v sekcii Gisplan mesta – Odpadové hospodárstvo – Polopodzemné kontajnery na tomto odkaze. Akékoľvek otázky a podnety môžu obyvatelia adresovať na telefonickom čísle 048/4330454, alebo na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora