Aktuality

Samospráva ponúka obyvateľom širokú ponuku sociálnych služieb

Sociálne služby

Banská Bystrica patrí medzi mestá, pre ktoré je agenda sociálnych služieb jednou z priorít. Vedenie mesta spolu s odborom sociálnych vecí  dlhodobo pracuje na tom, aby sa podmienky pre jednotlivé skupiny obyvateľstva zlepšovali a rozširovali. Výsledkom je, že banskobystrická radnica dnes poskytuje seniorom či osobám so zdravotným znevýhodnením veľké portfólio služieb, a to terénnou, ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rozšírenie kapacít, rekonštrukcia, debarierizácia a optimalizácia služieb v Stredisku sociálnych služieb na ulici 9. mája na Uhlisku. Ďalej modernizácia infraštruktúry v Zariadení pre seniorov Jeseň, spustenie dobrovoľníckej pomoci pre seniorov či stretnutia pracovných skupín v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica s cieľom tlmočiť názory a podnety vybraných skupín obyvateľstva. To sú kroky, ku ktorým mesto pristúpilo v uplynulom období. Aj vďaka tomu môže dnes ľuďom v ich domácom prostredí, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb poskytovať pestrú ponuku služieb.

„Prvou skupinou sú tzv. terénne sociálne služby, medzi ktoré patrí prepravná služba. Je určená pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, odkázané na individuálny transport, ktoré sa potrebujú dopraviť napríklad do zdravotníckych zariadení či vybaviť úradné záležitosti. Ďalej je to požičiavanie pomôcok ako polohovacie postele, chodítka, invalidné vozíky či stravovanie,“ hovorí Adriana Tupá, poverená vedením Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ v Banskej Bystrici.

Mesto poskytuje aj regeneračno-rekondičné služby, zamerané na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov pomocou individuálnych alebo skupinových cvičení či masáží. Medzi ambulantné sociálne služby patrí denný stacionár, situovaný v bezbariérovom objekte KOMUCE na Robotníckej 12, ktorý je v prevádzke počas pracovných dní v čase od 7:00 do 17:00 hod. Okrem poskytovaných odborných a obslužných činností má desať osôb možnosť realizovať viaceré voľnočasové aktivity, rozvíjať svoje pracovné zručnosti v umeleckej dielni, a taktiež využívať knižnicu či počítačovú miestnosť. Pokiaľ ide o pobytové sociálne služby – zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou formou pobytu v Stredisku sociálnych služieb na Ulici 9. mája č. 74 v Banskej Bystrici, v prevádzke je počas pracovných dní v týždni od pondelka 6:00 hod. do piatka 18:00 hod. Kapacita zariadenia je 22 osôb. Obyvateľom sú poskytované odborné a obslužné činnosti, ako je pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ďalej sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie či údržba šatstva a bielizne.

„Sociálne služby v Banskej Bystrici sú dlhodobo vlajkovou loďou v rámci Slovenska. Som rád, že sa nám ich darí budovať, zlepšovať a rozširovať. Seniori, ale aj osoby so zdravotným znevýhodnením si zaslúžia, aby sa o nich mesto dokázalo postarať.  Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým pracovníkom zariadení, zamestnancom MsÚ, ale aj dobrovoľníkom, ktorí sú ochotní pomôcť každému, kto to potrebuje,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Obyvatelia, ktorí majú záujem o niektorú z uvedených služieb, môžu získať viac informácií na webovej stránke mesta v sekcii Sociálna pomoc na tomto odkaze, ďalej osobne v Klientskom centre MsÚ alebo na telefónnom čísle 048/4330 777.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora