Aktuality

Praktické informácie k tohtoročným spojeným voľbám

Spojené voľby 2022_zdroj_internet

Už v sobotu, 29. októbra 2022 sa prvýkrát v histórii Slovenska uskutočnia voľby, v ktorých budeme v jeden deň voliť súčasne predsedov krajov, primátorov miest, starostov obcí, ale aj poslancov do krajského i mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 20:00 hod. V Banskej Bystrici sa o post primátora uchádza 5 kandidátov. Do mestského zastupiteľstva si obyvatelia v 7 obvodoch budú vyberať 31 poslancov spomedzi 126 kandidátov. V porovnaní s končiacim sa volebným obdobím sa počet poslancov v zastupiteľstve nemení.

Na území mesta je celkovo vytvorených 77 volebných okrskov a 77 volebných miestností, v ktorých budú prebiehať spojené komunálne voľby. Pri hlasovaní bude nápomocné farebné odlíšenie hlasovacích lístkov, obálok, ale aj urien. Pre orgány do samosprávnych obcí (primátori, starostovia, miestni  a mestskí poslanci) je vyhradená biela farba. Pre tých, ktorí budú voliť župana a krajských poslancov, je smerodajné modré označenie.

„Je dôležité, aby ľudia vložili biele hlasovacie lístky do bielej obálky, a tu následne vložili do bielej urny. Rovnako to platí aj pri župných voľbách, a teda modrej farbe. V prípade, že dôjde k zámene, hlasovanie nebude platné,“ hovorí Helena Koreňová, vedúca Organizačného oddelenia MsÚ v Banskej Bystrici.

Voľby do orgánov do samosprávy obcí – mesto Banská Bystrica

Voliť primátora Banskej Bystrice a mestských poslancov za jednotlivé volebné obvody môžu obyvatelia, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a majú v meste trvalý pobyt.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených:

  • Volebný obvod číslo 1 – Banská Bystrica – centrum: 6 poslancov
  • Volebný obvod číslo 2 – Majer, Senica, Šalková, Uhlisko: 2 poslanci
  • Volebný obvod číslo 3 – Rudlová, Sásová: 9 poslancov
  • Volebný obvod číslo 4 – Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka: 2 poslanci
  • Volebný obvod číslo 5 – Fončorda: 7 poslancov
  • Volebný obvod číslo 6 – Radvaň: 3 poslanci
  • Volebný obvod číslo 7 – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce: 2 poslanci

Voľby do orgánov samosprávy krajov – Banskobystrický samosprávny kraj

Voliť predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a krajských poslancov môžu voliči, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja,

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. V prípade Banskobystrického samosprávneho kraja to je pre volebný obvod číslo 1 (Banská Bystrica) 8 poslancov.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov sú dostupné aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk. Celkové informácie, vrátane špeciálneho hlasovania či hlasovania mimo volebnej miestnosti do prenosnej urny, nájdete na webovej stránke mesta v sekcii Voľby 2022.

Spojené voľby 2022
Spojené voľby 2022

Na tomto odkaze nájdete inštruktážne video, ako vo volebnej miestnosti postupovať.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie