Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 8.11.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. 11. 2022

 

POZVÁNKA

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 8. november 2022 (utorok) o 9.00 hod.

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Dodatok č. 9 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 8

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 00/2022, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Dodatok č. 1 k Zásadám rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica, v znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 8/2018 – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 h – 12.30 h

12. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov vedené voči poslancovi Davidovi Kapustovi

Predkladá: doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA, podpredseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

13. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov vedené voči poslancovi Radovanovi Ocharovichovi

Predkladá: doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA, podpredseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

14. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č……/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 8 – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Akčný plán na rok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Zmluva o partnerstve a spolupráci medzi mestami Sumy (Ukrajina) a Banská Bystrica (Slovenská republika)

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2022 – kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti prijatých dotácií a grantov súvisiacich s činnosťou mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a.s. 2020 – 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 9/2022 – kontroly dodržiavania zásad poskytovania finančných príspevkov vo forme štipendia, poskytnutých v rokoch 2020 a 2021, podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

22. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

23. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

24. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 14. 09. 2022 do 31. 10. 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

25. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 20. septembra 2022

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

26. Interpelácie poslancov

27. Diskusia

28. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia