Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13.12.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 7. 12. 2022

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 13. december 2022 (utorok) o 9.00 hod.

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 9

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2022 o miestnych daniach a poplatku

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

14. Úverová politika mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2023 – 2025

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Návrh na zriadenie Výborov v mestských častiach

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Voľba členov komisií MsZ – neposlancov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 15/2022 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 10/2021 – kontrolou zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti postupu spoločnosti BPM, s.r.o. (resp. nástupníckej spoločnosti MBB, a.s.) pri prevode vlastníctva bytov v bytovom dome Severná ulica 5, ktoré boli pôvodne určené ako nájomné byty pre mladé rodiny

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2022 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2021 – kontrolou všetkých výdavkov (v účtovnej triede 518 – služby) realizovaných mestskou príspevkovou organizáciou ZAaRES vyplývajúcich zo všetkých obchodno-právnych vzťahov (objednávky, faktúry, zmluvy a pod.) so zreteľom na ich povinné zverejňovanie v rokoch 2018 a 2019

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 2. 11. 2022 do 6. 12. 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 8. novembra 2022

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

25. Interpelácie poslancov

26. Diskusia

27. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia