Aktuality

Mesto pozýva na Konzultačné fórum s cieľom prezentovať doterajšie výstupy a nájsť ďalších partnerov pre tvorbu zásobníka projektov

Mestský úrad v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica za posledné roky zrealizovalo vďaka Európskym štrukturálnym a investičným fondom desiatky projektov, ktoré skvalitnili život obyvateľov v rôznych oblastiach. V súčasnosti sa nachádza na začiatku nového programového obdobia 2021 2027, v rámci ktorého sa bude môcť opäť zapájať do rôznych výziev a uchádzať sa o ďalšie mimorozpočtové zdroje. Jedným z mnohých nástrojov priameho čerpania eurofondov na najbližšie roky a financovania rozvojových aktivít mesta je Integrovaná územná stratégia prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Tvorba tohto dôležitého dokumentu zameraného na zadefinovanie projektov a upresnenie priorít, ktorý kreuje tím zamestnancov MsÚ v spolupráci s partnermi, expertmi, odborníkmi, ako aj širšou verejnosťou, pokročila do ďalšej fázy. Po prvom kole tematických skupín mesto pozýva všetkých aktérov i nových záujemcov na konzultačné fórum s cieľom zdieľať aktuálne výstupy a nájsť ďalších partnerov pre tvorbu zásobníka projektov. Online stretnutie sa uskutoční dňa 14. marca 2022 o 15:30 hod. prostredníctvom aplikácie Zoom.  

Spracovateľský tím tvorí zásobník projektových zámerov reflektujúcich na aktuálne rozvojové problémy mesta Banská Bystrica a 18 okolitých obcí, ktoré tvoria spoločné územie, tzv. mestskú funkčnú oblasť. Tvorbu Integrovanej územnej stratégie realizuje samospráva participatívnym spôsobom a snaží sa do nej zapojiť čo najviac aktérov.

Nástroj otvoreného vládnutia, ku ktorému sa mesto hlási, uplatňujeme aj pri tvorbe strategických dokumentov. Od minulého roka sme spolu so spracovateľským tímom dizajnovali mechanizmus participácie, a pre odbornú, ako aj širšiu verejnosť sme nastavili dva nástroje. Okrem tematických skupín, ktoré reprezentujú pracovníci mestského úradu, odborná verejnosť, predstavitelia akademického či občianskeho sektora, ide aj o konzultačné fórum,“ objasňuje Soňa Kariková, koordinátorka pre otvorené vládnutie a participáciu MsÚ v Banskej Bystrici.

Na konzultačnom fóre dňa 14. marca 2022 spracovateľský tím odprezentuje priebežné pracovné  výstupy i zásobník projektov, ktorý sa doposiaľ podarilo v rámci tvorby Integrovanej územnej stratégie pripraviť.

Nepôjde však len o zdieľanie aktuálnych výstupov, ale boli by sme radi, keby sa do celého procesu zapojili ďalšie organizácie alebo individuálni partneri, ktorí by mohli prispieť zaujímavými projektovými návrhmi. Zároveň ich chceme motivovať, aby sa spolupodieľali aj na realizácii jednotlivých projektov. Konzultačné fórum je šanca na zachytenie a zapojenie aktívnych, konštruktívnych, šikovných ľudí  a odborníkov,“ dopĺňa Miloš Vincík z Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Okrem informácií o existujúcich projektoch či možnostiach navrhnúť nové zámery, sa záujemcovia oboznámia s projektovým formulárom a systémom tvorby integrovaného investičného balíčka. Spracovateľský tím im zároveň ozrejmí, aké sú aj iné možnosti financovania navrhovaných projektov.

Doposiaľ sa nám spolu s tímom odborníkov i starostov okolitých obcí podarilo vytvoriť bohatý zásobník projektov, na ktoré chceme čerpať eurofondy prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Ide napríklad o projekty v rámci integrovaného dopravného systému alebo digitalizácie, resp. zjednodušenia prístupu verejnosti smerom k samospráve, zámery revitalizácie vnútroblokov na sídliskách i parkov, zámery výstavby cyklotrás, projekty v sociálnej oblasti, debarierizácie a vyššej bezpečnosti priestorov, komunitného rozvoja a pod. Verím, že na plánované konzultačné fórum sa prihlásia ďalší potenciálni partneri s novými myšlienkami, ktoré nám pomôžu aj zrealizovať,“ dopĺňa primátor mesta Ján Nosko.

Pre účely registrácie účastníkov na konzultačné fórum je potrebné vyplniť stručný dotazník, ktorý sa nachádza na tomto odkaze: https://forms.gle/mMz9Ai8BMtEtCNeV9. Na základe registrácie bude záujemcom odoslaný link na pripojenie spolu s aktuálnou databázou projektových zámerov IÚS FMO BB.

Integrovaná územná stratégia je rozvojový dokument zameraný na priame čerpanie Európskych a investičných fondov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Časový harmonogram tvorby Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica (IÚS MFO BB):

  • Január – analytická časť – 1. stretnutie tematických skupín
  • Február – zasadnutie mestského zastupiteľstva
  • Marec – strategická časť – 2. stretnutie tematických skupín, konzultačné fórum
  • Apríl – zasadnutie MsZ
  • Máj – 3. stretnutie tematických skupín, konzultačné fórum
  • Jún – mestská rada, mestské zastupiteľstvo, schválenie IÚS

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora